Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par inovatīvu uzņēmējdarbību

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) Dace Štefenberga aizstāvēja promocijas darbu "Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā" un ieguva zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis ir analizēt inovatīvo uzņēmējdarbību un izstrādāt sistēmpieejas (individuālā – institucionālā līmeņu sadarbības) modeli, kā arī aprobēt to un analizēt Kurzemes reģionā.

"Cilvēce 21. gadsimta sākumā dzīvo ievērojamu ekonomisku, sociālu un ekoloģisku dimensiju satricinājumu un dinamisku pārveidojumu laikmetā – neatgriezeniskas klimata izmaiņas, bieži vien nekontrolēta bēgļu migrācija, finanšu krīzes, sociālā nestabilitāte un dažādu slimību izplatība. Globālo ekonomiku būtiski ietekmē ceturtā industriālā revolūcija, un arvien vairāk izskanējuši vēstījumi pasaules sabiedrībai, vai un kā kopā iespējams pārvarēt izaicinājumus, kurus radījis tehnoloģiju transformācijas laikmets un nemitīgais skrējiens pretī labklājībai, komfortam un nosacīti ērtākai dzīvei. Analizējot tehnoloģiju saplūšanu fiziskajā, digitālajā un bioloģiskajā pasaulē, tiek meklētas jaunas iespējas un ietekmes uz politiskajām, sociālajām un ekonomiskajām sistēmām, galveno uzsvaru liekot uz līdzsvara saglabāšanu starp tehnoloģiju attīstību un cilvēciskā faktora respektēšanu. Pasaules ekonomikas forumā 2020 vēl konkrētāk tika uzsvērts publiskais dialogs un pārvaldība kā izšķirošais faktors, lai nodrošinātu nākotnes tehnoloģiju atbildīgu un godīgu izmantošanu. Tika arī definētas desmit būtiskākās prasmes 2025. gadam – analītiskā domāšana un inovācija; aktīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas; kompleksa problēmu risināšana; kritiskā domāšana un analīze; radošums, oriģinalitāte un iniciatīva; līderība un sociālā ietekme; tehnoloģiju pielietojums; monitorings un kontrole; tehnoloģiju dizains un programmēšana; pielāgošanās spēja; stresa noturība un elastīgums; klasificējot četros tipos šīs prasmes: pašorganizēšanās, problēmu risināšana, darbs ar cilvēkiem, tehnoloģiju pielietojums un attīstība," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darbā autore izpētīja inovācijas jēdziena definīcijas un inovāciju klasifikāciju, kā arī uzņēmējdarbības vadības aspektus, funkcijas, vidi un konkurētspējas faktorus, analizēja sistēmpieeju inovācijas, uzņēmējdarbības un reģionālās attīstības savstarpējo sakarību, analizēja valstu konkurētspējas (t. sk. pīlāru) un inovāciju indeksus (Global Competitiveness Index, Doing Business indekss, Innovation Scoreboard indekss), kā arī novērtēja to ietekmi uz makrolīmeni politikas plānošanas dokumentu kontekstā, izstrādāja sistēmpieejas modeli – individuālā un institucionālā līmeņa uzdevumu atspoguļojums un veica modeļa aprobāciju un analīzi Kurzemes reģionā, savukārt noslēguma veica reģiona kā uzņēmējdarbības vides raksturojumu un analīzi, Kurzemes reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības procesu novērtējumu 2006. un 2019. gadā, analizēja reģionu nozares lielāko un inovatīvo uzņēmumu kontekstā un veica uzņēmumu aptauju par nākotnes izaicinājumiem, kā arī analizēja iedzīvotāju viedokli 2015. un 2019. gadā par attīstības procesiem reģionā.

Promocijas darba zinātniskā vadītājas: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102) un LU profesore, Dr.oec. Biruta Sloka.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā LLU tīklā. Pilnteksta URL adrese mainīsies

Pievienots 20/06/2022