Pārlekt uz galveno saturu

Pasniegtas LBTU Attīstības fonda stipendiju apliecības 13 izciliem studentiem

Attēla autors: No LLU arhīva

Arī šajā rudens semestrī, jau četrpadsmito reizi, svinīgā ceremonijā tika godināti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Attīstības fonda stipendiāti, kuri studiju laikā sevi ir pierādījuši kā mērķtiecīgus un sociāli aktīvus studentus. Viņi ne tikai iedvesmo, bet arī kalpo kā piemērs citiem studējošajiem.  

Stipendiātus un klātesošos uzrunāja LBTU studiju prorektors Aigars Laizāns: "Jūs esiet tie, kuru ieguldītais darbs ir ieguvis visaugstāko novērtējumu. Taču stipendijas uzliek dubultu pienākumu, kas virza nākotnes virzienā un pieprasa atbildību pret iepriekšējiem, kā arī nākamajiem stipendiātiem. Tagad jums ir laiks mazliet ievilkt elpu un atgūt ieguldītos spēkus jaunu mērķu sasniegšanai. Novēlu, lai šīs stipendijas sniedz jums atbalstu nākotnes plānu īstenošanā!"

Stipendiāti, pateicoties ieguldītajam darbam un sasniegumiem, turpmākajā pusgadā vai gadā ik mēnesi saņems kādu no stipendijām. To izmaksas mērķis un apjoms ir atšķirīgs, taču visu mecenātu mērķis ir atbalstīt izcilus studentus un viņu centienus iegūt augstāko izglītību. 2022./2023. gada rudens semestrī stipendiju apliecības tika pasniegtas 13 studējošajiem 12 LBTU Attīstības fonda stipendiju programmās: Ērikas un Artūra Gerhardu, LBTU Studējošo pašpārvaldes, Alfrēda Seržāna, Jāņa Rūvalda, Mirdzas Oškalnes, Profesores Baibas Rivžas jubilejas, SIA "Meža birža", Senāta, Latvijas Agronomu biedrības, SIA "East Metal", Vagneru ģimenes un  Latvi Dan Agro.

Ērikas un Artūra Gerhardu stipendija dibināta, lai atbalstītu studentus, kuri vēlas sasniegt mērķus un palīdzēt attīstīties Latvijas laukiem. Stipendiju šoruden saņēma Vides un būvzinātņu fakultātes 1. kursa akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" studente Annija Brēmane no Siguldas novada.

Par studiju izvēli Annija saka: "Ainavu arhitektūru studēt izvēlējos, jo tas man šķiet brīnišķīgs veids, kā apvienot divas dažādas pasaules - praktisko un māksliniecisko, urbāno un dabisko. Uzlabojot gan privāto, gan publisko ārtelpu, es spēju dot sabiedrībai maksimāli lielu labumu, jo vide mums apkārt ietekmē gan mūsu fizisko, gan emocionālo veselību. Turklāt tālāk tas ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu un nav svarīgi vai tas ir pavisam neliels, vai pats valsts mēroga jautājums. Es vēlos savu mūžu veltīt Latvijas ārtelpas uzlabošanai tieši lauku teritorijās, parādot cilvēkiem, ka īpašumu un saimniecību apsaimniekošanu var veidot harmonisku, dabisku un piemērotu tieši sev. Nav svarīgi sabiedrībā pieņemtie standarti, tāpēc arī zināšanu apvāršņa paplašināšana man ir ļoti svarīga."

LBTU Studējošo pašpārvaldes stipendija dibināta, lai sniegtu finansiālu atbalstu LBTU sabiedriski aktīvajiem un centīgiem studentiem, kā mērķis ir segt studentu viesnīcas izmaksas. Šogad šī stipendija nonāca pie Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. līmeņa profesionālā studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 4. kursa studentes Undīnes Hofmanes no Rīgas. Kopš 2019. gada rudens Undīne aktīvi iesaistās Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studējošo pašpārvaldē, palīdzot organizēt dažādus pasākumus un seminārus, kā arī pārstāv savas fakultātes viedokli LBTU Studējošo pašpārvaldes domes sēdēs. Paralēli studijām un aktīvu darbību pašpārvaldē, Undīne ir piedalījusies arī Latvijas 30. universiādē - 50 metru peldēšanā uz muguras sievietēm. 

"Undīne ir atbildīga un ļoti aktīva savā darbībā, spēj izcili apvienot studijas ar dalību dažādos universitātē rīkotajos pasākumos, kā arī šo pasākumu organizēšanu un nepilnu darba slodzi. To apstiprina arī kursabiedri, citi studiju biedri un pasniedzēji. Undīne vienmēr ir ar savu redzējumu par notiekošo. Stingri nosprauž savus mērķus, kurus ar savu raksturu arī panāk," tā viņu raksturo fakultātes studējošo pašpārvaldes vadītājs Sandis Rakovs.

Alfrēda Seržāna stipendija dibināta, godinot kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (tagadējā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU) docenta Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un atbalstītu Latvijas zirgkopības nozari. Stipendijas mecenāts ir Alfrēda Seržāna dēls Uldis Seržāns. Par stipendijas laureāti kļuva Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programma "Lauksaimniecība" 2. kursa studente Viktorija Ņikonova no Jūrmalas, kura izstrādā maģistra darbu par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa populācijas iekšaudzēšanas ietekmi uz darbaspējām. Stipendiātes dzīves gājums vienmēr ir bijis saistīts ar zirgkopību un jāšanas sportu, kas nu ir nonācis līdz zinātniskam līmenim.

"Ar zirgkopību esmu saistīto kopš bērnības. Sākumā apguvu jāšanas prasmes hobija līmenī, bet vēlāk sāku startēt arī konkūra sacensībās. Laikam ejot, sāku arī strādāt jātnieku klubā – darbojos ar zirgu kopšanu, iejāšanu, palīdzu ciltsdarba plānošanā un staļļa kopšanā. Uzskatu, ka zirgu ciltsdarba uzlabošanu virzošie faktori ir sports un zinātne. Sevi vairāk izjūtu zinātnes lauciņā, jo daudz lasu, interesējos un pētu dažādu zinātnisko literatūru. Kā arī man ir liela vēlme un entuziasms pētīt, palīdzēt, uzlabot un virzīt Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ciltsdarbu nākotnē ar dažādiem pētījumiem," tā V. Ņikonova.

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā vai ķīmijā. Šajā studiju gadā stipendiju ieguva Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. līmeņa profesionālā studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 4. kursa students Andrejs Rucko no Augšdaugavas novada. Viņš studiju laikā ir uzrādījis ne tikai labus sasniegumus studiju procesā, bet arī aktīvi iesaistījies gan LBTU Konventā, fakultātes studējošo pašpārvaldē, LBTU Studējošo pašpārvaldes domē, bet arī attīsta sava novada kultūras un sociālo dzīvi.

Andreju mācībspēki raksturo: "Andrejs studiju kursus apgūst ar izpratni, spēj saskatīt kopsakarības starp teoriju un praktisko pielietojumu. Viņš visus ieplānotos darbus veic godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu, kā arī vienmēr ir sagatavojies nodarbībai, tāpēc visi ieplānotie darbi tiek paveikti savlaicīgi un ar nopietnu attieksmi pret studijām. Students ir komunikabls, izpalīdzīgs, aizrautīgs un sabiedriski aktīvs jaunietis."

Mirdzas Oškalnes stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LBTU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs. Šo stipendiju ieguva Veterinārmedicīnas fakultātes 2. līmeņa profesionālā studiju programmas "Vaterinārmedicīna" 5. kursa studente Alise Skudra, kura līdz šim jau ir iesaistījusies dažādos zinātniskos projektos fakultātes ietvaros, kā arī ir uzsākusi darbu pie studiju noslēguma darba izstrādes par subakūtas leptosirozes sastopamību divās Latvijas klīnikās.

"Viņa studiju laikā ir pierādījusi sevi kā aktīvu, pozitīvu, komunikablu un centīgu studenti, kura vienmēr izrāda iniciatīvu iesaistīties dažādos projektos, zinātniskajā darbībā un fakultātes studējošo dzīvē. Studente vairākus studiju gadus ir aizvadījusi kā aktīvs Veterinārmedicīnas fakultātes studējošo pašpārvaldes biedrs, turklāt divus no tiem bija arī pašpārvaldes vadītāja. Šajā laikā būtiski palīdzējusi studentu ikdienas gaitās un ārpus tām. Alise arī piedalās dažādu akadēmisku jautājumu risināšanā personīgi un arī kā fakultātes domes locekle. Viņu kodolīgi raksturoju - zinātkāra, aktīva studente un ar lieliskām komunikācijas prasmēm," par Alisi stāsta Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko.

Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistra un doktora darbu autorus. Šo stipendiju šoruden ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmas "Agrārā un reģionālā ekonomika" absolvente Aija Pilvere, kura izstrādāja promocijas darbu "Akciju tirgus pilnveidošanās iespējas Baltijas valstu attīstībā".

Stipendiātei ir liela pieredze zinātnisko pētījumu izstrādē, dalībā zinātniskajās konferencēs, semināros un forumos, kā arī pedagoģiskajā darbā, vadot gan studiju kursu "Saimnieciskās darbības analīze", gan maģistra darbus ārvalstu studentiem.

SIA "Meža birža" stipendija dibināta ar mērķi finansiāli atbalstīt LBTU pilna laika studējošo, lai veicinātu meža nozares prestižu un studentu interesi par mežsaimniecības nozares izaicinājumiem, kā arī aktuālajām norisēm. Šo stipendiju saņēma Meža fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mežzinātne" 1. kursa studējošā Sandra Ābele no Smiltenes, kura studijās atgriezusies pēc ilgāka pārtraukuma, lai papildinātu jau iegūtās zināšanas, kā arī prasmes vides zinātnē un mežsaimniecībā, ceļot savu kvalifikāciju.

Par nozari Sandra izsakās: "Mežsaimniecība aizvien meklē līdzsvaru starp ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. Tā ir pastāvoša cīņa, kurā virsroku gūst te viens, te otrs, te trešais. Jo lielāka būs mūsu zināšanas un izpratne par mežsaimniecības jautājumiem, kā arī ar to saistītajām jomām, jo labāk spēsim saprast cēloņsakarības un pieņemt labvēlīgus lēmumus nozares un mūsu valsts attīstībai."

LBTU Senāta stipendija, kas tiek pasniegta izciliem studentiem studijās, pētnieciskajā darbā un ārpusstudiju aktivitātēs, 2022./2023. studiju gadā ieguva Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" 3. kursa studente Anželika Maslovska no Jelgavas.

Studente vēl pirms studiju uzsākšanas ir izrādījusi interesi par nozari un jau ir spērusi pirmos soļus arī darba vidē. Uzsākot studēt, viņa ļoti aktīvi iesaistījās zinātniskajā darbībā, piedaloties zinātniskajās konferencēs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Anželika vēlas turpināt pētniecisko darbu pie dažādām nozares aktualitātēm, izceļot informācijas tehnoloģiju lomu un nepieciešamību darba tirgū.

Latvijas Agronomu biedrības stipendijai var pieteikties pamatstudijās studējošie, kuri ir uzrakstījuši pētniecisko darbu par vienu no biedrības izsludinātajām tēmām. Šogad to ieguva 3. kursa studente Kristiāna Legzdiņa no Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība".

Kristiāna jau kopš bērnības zinājusi, ka savu dzīvi vēlas pavadīt laukos. Par savu izvēli un lauku attīstību Latvijā Kristiāna saka: "Lauksaimniecība un lauku attīstība iet roku rokā, taču lauku attīstība nenozīmē tikai lauksaimniecību. Laukos ir tik daudz ko darīt, turklāt ļoti liela nozare ir arī mežsaimniecībai, kas nav pilnībā nodalāma no lauksaimniecības. Ikviens, kurš vēlas var atrast sev vietu laukos, tikai jāpierod pie apstākļiem, kuriem nāksies pielāgoties. Jā, varbūt es reizēm sūdzos par sliktajiem ceļiem, par lauku ciematu burvību, kur visi viens par otru zina, bet tas nenozīmē, ka es sevi kādreiz gribētu redzēt kur citur, kā laukos."

SIA "East Metal" stipendija dibināta 2021. gadā un šogad tā tika izmaksāta tikai otro reizi, ko saņēma Tehniskās fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" 4. kursa students Ralfs Grickevičs no Dobeles.

Stipendiāts savos studiju gados ir bijis aktīvs sabiedriskajā dzīvē – darbojies "Jauno Zemnieku klubā" un piedalījies tautas deju ansambļa "Diždancis" darbībā. Students saņemto stipendiju plāno ieguldīt tālākā izglītībā, izstrādājot studiju noslēguma darbu. 

Vagneru ģimenes stipendija paredzēta studentiem ar labām sekmēm un aktīvu iesaisti sociālajā darbā. Šogad par šīs stipendijas laureātu kļuva Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" 2. kursa students Roberts Bitnieks no Siguldas novada. Iegūstot stipendiju, students plāno uzlabot studiju procesu, lai gūtu dziļāku izpratni un plašākas zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību.

Par Robertu fakultātes prodekāne Madara Darguža atklāj: "Roberts ir talantīgs puisis, kurš paralēli studiju procesam, paspēj piedalīties universitātes un Mālpils dzīves aktivitātēs. Šobrīd Roberts plāno doties Erasmus+ projekta ietvaros uz ārvalstīm un kopš 2021./2022. studiju gada viņš ir Lauksaimniecības fakultātes domes loceklis. Tā kā puiša ģimene jau ilgus gadus nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, tad darbs laukos ir bijusi daļa no jaunieša bērnības. Roberts ir pārliecināts, ka bioloģiskā saimniekošana ir ceļš uz tīrāku vidi un lielāku bioloģisko daudzveidību."

Latvi Dan Agro stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LBTU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs. Šo stipendiju saņēma divas studentes no Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" – 4. kursa studente Patrīcija Paula Kijoneka un 3. kursa studente Evelīna Slavnova.

Patrīcija Paula Kijoneka ir bijusi sabiedriski aktīva arī pirms studiju uzsākšanas Lauksaimniecības fakultātē, pierādot savas komunikācijas spējas un organizatoriskās prasmes Dobeles Jauniešu domē, tāpat piedalījusies dažādos projektos kā brīvprātīgā. Studente ar lielu atbildību pievēršas studiju procesam, jo vēlas ne tikai labas sekmes, bet dziļu izpratni par nozari, kas noderēs, lai piepildītu karjeras mērķus.

Evelīna Slavnova sevi raksturo kā zinātkāru un ar nopietnu attieksmi uz studiju procesu, līdz ar to ātri apgūst jaunas iemaņas. Evelīna piedalījusies dažādās konferencēs un semināros, kā, piemēram, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) organizētā seminārā par lopkopību saimniecībās, konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2022","Pasaules augsnes dienā 2021" un "Agronomu diena 2021". Tāpat viņa izstrādāja pētniecisko darbu "Alternatīva lopbarība kā jauns proteīna avots cūku ēdināšanā" un izstrādes laikā viņa sevi pierādīja kā mērķtiecīgu, kā arī zinošu studenti.

LBTU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LBTU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibas-fonds.

Pievienots 14/10/2022