Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā izvērtē kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas

Attēla autors: No LLU arhīva

16. decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Lauksaimniecības fakultātē promocijas darbu "Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums" aizstāvēja Ilze Dimante, iegūstot zinātņu doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt kartupeļu sīkbumbuļu ražošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas atkarībā no mikroaugu stādīšanas biezības siltumnīcā, lai nodrošinātu augstu un kvalitatīvu nākamās kategorijas kartupeļu sēklas materiāla ražu lauka apstākļos.

Kā skaidro jaunā zinātniece I. Damante: "Kartupeļu (Solanum tuberosum L.) ražošana ir viena no būtiskām laukkopības nozarēm Latvijā, kas nodrošina kartupeļus tiešam patēriņam un pārstrādei. Viens no tās attīstības priekšnoteikumiem ir kvalitatīva sēklas materiāla pieejamība un izmantošana. Zinātnieki pasaulē prognozē, ka sakarā ar klimata pārmaiņām un pieaugošo slimību, tajā skaitā vīrusslimību, izplatību, kartupeļu sēklaudzēšanai labvelīgākie rajoni arvien vairāk novirzīsies uz Ziemeļu reģioniem. Šobrīd ES un Latvijā pastāvošā kartupeļu sēklaudzēšanas shēma nosaka, ka līdz sertificētam sēklas materiālam iespējamas 7 lauka paaudzes. Tomēr Ziemeļvalstu pētnieki paredz, ka patogēnu izplatība būtiski pieaugs arī šajā reģionā. Latvijas apstākļos jau šobrīd kvalitatīva sēklas materiāla audzēšana uz lauka ir apgrūtināta, jo ir augsta kartupeļu vīrusu pārnesēju (laputu – Aphis spp.) izplatība. Viens no risinājumiem, kā paaugstināt sēklas pieejamību, ir sīkbumbuļu (PBTC kategorijas sēklas materiāls) audzēšanas efektivitātes palielināšana segtās platībās. Jau sīkbumbuļu audzēšanas procesā palielinot iegūtās sēklas iznākumu, būtu iespējams samazināt lauka paaudžu skaitu, kas īpaši nozīmīgi varētu būt šķirnēm, kuras ir vairāk ieņēmīgas pret vīrusslimībām. Vairākās valstīs (pamatā Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā) jau ir ieviesta tā dēvētā 3G stratēģija, kas paredz iegūt sertificētu sēklu trīs lauka paaudzēs. Lai sasniegtu 3G stratēģijas mērķi, uzsvars tiek likts uz pirmās sēklu paaudzes, jeb sīkbumbuļu ražošanas apjomu palielināšanu."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika novērtēta kartupeļu mikroaugu stādījuma biezības paaugstināšanas ietekme uz sīkbumbuļu ražu raksturojošiem rādītājiem siltumnīcā dažādām šķirnēm, izvērtēta sīkbumbuļu frakcijas ietekme uz kartupeļu augu attīstību un sēklas bumbuļu ražu pirmajā ražošanas gadā uz lauka dažādām šķirnēm, noteikta lauka vērtība siltumnīcas platības vienībai un vienam mikroaugam, atkarībā no to stādīšanas biezības siltumnīcā, veikts mikroaugu stādīšanas biezības izmaiņu ekonomiskās efektivitātes izvērtējums, kā arī noslēgumā noskaidroja mikroaugu audzēšanas paņēmiena ietekmi uz mikroaugu morfoloģiskajām pazīmēm un sekojošu pēcietekmi uz sīkbumbuļu skaitu un ražu siltumnīcā.

Promocijas darba vadītāja: Dr.agr. Zinta Gaile (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2840-1263)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla.

Pievienots 19/12/2022