Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāti mākslīgajos mitrājos

Attēla autors: No LLU arhīva

19. decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Vides un būvzinātņu fakultātē promocijas darbu "Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos mitrājos Latvijā" aizstāvēja Linda Grinberga (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3291-3755), iegūstot zinātniskā doktora grādu vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozarē.

Promocijas darba mērķis ir, balstoties uz empīriskiem novērojumiem pētījumu objektos, aprobēt mākslīgo mitrāju tehnisko risinājumu un izveidot dimensionēšanas metodiku saimnieciskās darbības izraisīta ūdens piesārņojuma samazināšanai Latvijā.

"Cilvēku saimnieciskā darbība veicina fosfora un slāpekļa savienojumu iekļūšanu dabas ūdeņos no dažāda veida antropogēnajiem piesārņojuma avotiem kā saimnieciskā un lauksaimnieciskā darbība, apbūves teritorijas, rūpniecība. Erodētās augsnes daļiņas no lauksaimniecības platībām, ceļu un laukumu segumu daļiņas suspendēto vielu veidā, tiešas notekūdeņu noplūdes, u.c. saimnieciskās darbības izraisītas sekas pazemina dabas ūdeņu kvalitāti. Fosfora, slāpekļa savienojumu un suspendēto vielu iekļūšana dabīgās ūdenskrātuvēs izraisa pastiprinātu to aizaugšanu ar ūdensaugiem jeb eitrofikāciju. Eitrofikācijas rezultātā ūdenskrātuvē var savairoties aļģes un citi ūdensaugi, samazināties caurredzamība, pazemināties skābekļa daudzums, tādējādi pazeminoties ūdens kvalitātei un izmantošanas iespējām," stāsta jaunā zinātniece L. Grinberga.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika izvērtētas dažādas konstrukcijas mākslīgo mitrāju pielietojuma iespējas Latvijā pēc izcelsmes, sastāva un apjoma dažādu notekūdeņu attīrīšanai, noteikta un analizēta piesārņojošo vielu, tai skaitā slāpekļa un fosfora savienojumu, suspendēto vielu, bioķīmiskā un ķīmiskā skābekļa patēriņa, koncentrāciju mainība notecē pēc notekūdeņu attīrīšanas mākslīgajā mitrājā, novērtēta piesārņojošo vielu samazināšanas efektivitāte divu dažādu tipu mākslīgajos mitrājos, ņemot vērā nozīmīgākos mitrāju darbību ietekmējošos ģeogrāfiskos un fizikālos faktorus, kā arī noslēgumā izstrādāja un pielietoja aprēķinu metodiku un modeli dažāda veida, apjoma un sastāva notekūdeņu attīrīšanai, izmantojot mākslīgos mitrājus.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-2741)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla.

Pievienots 20/12/2022