Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā modelētas tirdzniecības plūsmas Latvijas importa atkarības mazināšanai

Attēla autors: No LLU arhīva

17. februārī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē promocijas darbu "Latvijas lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ārējās tirdzniecības plūsmu modelēšana importa atkarības mazināšanai" aizstāvēja Juris Hāzners, iegūstot zinātnes doktora grādu sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir identificēt lauksaimnieciskās ražošanas un pārtikas pārstrādes sektorus ar importa atkarības samazināšanas iespējām un, balstoties uz preču un pārtikas produktu plūsmu modelēšanu, izstrādāt ieteikumus šo iespēju izmantošanai.

Kā stāsta jaunais zinātnieks: "Globālos pamatpreču tirgus raksturo augsta nestabilitāte un zema prognozējamība sakarā ar ievērojamo dabas faktoru ietekmi uz preču piedāvājuma apjomiem un cenām. Lauksaimniecības pamatpreču tirgos šī ietekme ir vēl ievērojamāka sakarā ar nepieciešamību ražošanas procesā izmantot nelauksaimniecisko sektoru saražoto izejvielu piedāvājumu. Tādējādi lauksaimnieciskās ražošanas ekonomisko risku līmenis ir augstāks salīdzinājumā ar citiem ražošanas sektoriem. Turpretī patērētājiem piedāvāto nepārstrādātu lauksaimniecisko preču un pārtikas pārstrādes produktu tirgū daudzās valstīs pieprasījuma jūtīgums pret cenām ir augsts, un, samazinoties patērētāju reālajiem ienākumiem, samazinās šo produktu pieprasījums. No otras puses, patērētāju pieprasījumu raksturo tāds sociāls faktors kā etnocentriskuma līmenis, un gadījumos, kad šis līmenis ir augsts, līdzīgu produktu piedāvājumā priekšroka tiek dota pašmāju produktiem. Valstīs ar augstāku patērētāju dzīves līmeni priekšroka tiek dota produktiem, kuru ražošanā ir ievēroti tādi ekoloģiskie faktori kā vidi saudzējoša attieksme, dzīvnieku labturība, ilgtspēja un mazāki transportēšanas attālumi pārtikas piegādes ķēdē, kā arī vides ilgtspēju nodrošinošas ražošanas tehnoloģijas."

Lai sasniegtu promocijas darbā izvirzīto mērķi, tika veikts zinātniskās un teorētiskās bāzes apkopojums par ārējās tirdzniecības plūsmām, to koncepcijām un modeļiem, izpētīti pārtikas nodrošinājuma aspekti, kas ietekmē ārējās tirdzniecības bilanci, analizēts Latvijas nodrošinājums ar lauksaimniecības precēm un pārtikas produktiem, kā arī noslēgumā tika veikta Latvijas lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ārējās tirdzniecības plūsmu analīze, pielietojot ekonometriskos modeļus un ārējās tirdzniecības plūsmu indeksus.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7206-7608)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla.

 

Pievienots 20/02/2023