Pārlekt uz galveno saturu

Stratēģija

Stratēģija

Vīzija - Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Misija - Veidot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo potenciālu, pamatojoties uz izcilību pētniecībā, pētniecības rezultātu pielietošanu tautsaimniecībā, augstu studiju kvalitāti un efektīvu Universitātes pārvaldību.

LLU ilgtermiņa mērķi:

 1. Izcilība pētniecībā, kas veicina tehnoloģijas un inovācijas, un ir integrēta studiju procesā.
 2. Augstas kvalitātes studijas, kas nodrošina starptautiski konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu.
 3. Efektīva universitātes pārvaldība, kas nodrošina resursu mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu augstas kvalitātes studiju un uz izcilību vērstas pētniecības īstenošanai.

LLU vidēja termiņa mērķi izriet no vīzijas, misijas un ilgtermiņa mērķiem, un tie ir:

 1. Izcilība pētniecībā.
 2. Pētniecības rezultātu pielietošana tautsaimniecībā (ar pētniecības rezultātiem saprotot Universitātes uzkrātās un radītās zināšanas, tehnoloģijas un inovācijas).
 3. Studiju un pētniecības integrācija.
 4. Studiju un mūžizglītības internacionalizācija.
 5. Augstas kvalitātes, konkurētspējīgas, pieprasījumam atbilstošas studijas.
 6. Daudzveidīgs, pieprasījumam atbilstošs mūžizglītības piedāvājums.
 7. Efektīva pārvaldība visos līmeņos. 

Mērķu sasniegšanai ir izstrādātas trīs rīcības programmas, kuras ir vērstas gan uz ilgtermiņa, gan vidēja termiņa mērķu sasniegšanu:

 1. Pētniecības programma.
 2. Izglītības programma.
 3. Pārvaldības pilnveides programma.

Programmas ir izklāstītas LLU darbības stratēģijā. 

Universitāte, tās darbinieki, studenti, absolventi un sadarbības partneri darbojas, izprotot, cienot un ievērojot kopīgas vērtības, kas ir izteiktas pārliecībās (citādi sauktās - kredo) un darbības principos (citādi sauktos - maksimas). 

Vērtības kā pārliecības (kredo) - zinātniskums, radošums, domu brīvība, atvērtība, ilgtspējība.
Vērtības kā darbības principi (maksimas) - mērķtiecība, atbildība, godprātība, pilnveide, sadarbība.