Pārlekt uz galveno saturu

Studiju prakses

MF studenti

Mācību prakse

Mācību prakse - studējošais praktiski izmanto studiju kursā vai iepriekšējā studiju periodā apgūto un tā notiek mācībspēka tiešā vadībā. Mācību prakse notiek konkrētā studiju kursa ietvaros.

Pirms prakses tiek veikta studējošo darba drošības ievadinstruktāža, par kuru studējošais parakstās atbilstošā žurnālā.

Mācību prakses programmā noteiktos uzdevumus studējošais veic tiešā mācībspēkā vadībā.

Profesionālā un pētniecības prakse

Profesionālā prakse - studējošais apgūst ar profesiju saistītās pamatprasmes, mācībspēka līdzdalība ir organizatoriska un konsultējoša.

Pētniecības prakse - studējošais veic pētniecību maģistra darba izstrādei ar viņa specializāciju saistītā uzņēmumā vai institūcijā, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām. Mācībspēka līdzdalība ir konsultējoša.

Informācija par izvēlētās prakses vietu (tās nosaukumu, adresi, kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu, kontaktelefonu) iesniedz prakses vadītājam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms prakses sākuma. Ja vienu nedēļu līdz prakses sākumam neesi paziņojis prakses vietu, tad Tev nav atļauts piedalīties praksē.

Ja dodies praksē ārpus Latvijas:

 • un pats esi sameklējis prakses vietu, tad Tev noteikti jāpaziņo prakse vieta prakses vadītājam, lai varētu sagatavot dekāna rīkojumu un prakses līgumu;
 • starpvalstu apmaiņas programmu, starpaugstskolu un citu līgumu ietvaros, tad dokumentāciju par došanos praksē sagatavo LLU Starptautiskās sadarbības centrs, bet prakses vadītājam arī noteikti par izvēlēto prakses vietu ir jāpaziņo.

Ja tiek mainīta prakses vieta, tad:

 • nekavējoties jāraksta iesniegums, norādot citu prakses vietu un prakses vietas maiņas iemeslu (iesniegums pielikumā);
 • jāiesniedz un jāsaskaņo iesniegums ar LLU prakses vadītāju.

Pielīdzināšana:

Ja esi praktizējies ārzemēs, pārnācis no citas augstskolas, atjaunojies studijās, mainījis studiju programmu, tad praksi var:

 •  pielīdzināt, ja tās apjoms KP abās salīdzināmajās praksēs ir vienāds vai KP skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā praksē ir lielāks;
 • atzīt, ja iepriekš apgūtā prakse ir ar mazāku KP skaitu nekā studiju programmā paredzēto KP skaitu, norādot papildus kārtojamos pārbaudījumus.

Prakses vadītājam ir tiesības:

 •  neapstiprināt izvēlēto prakses vietu, ja tā neatbilst prakses programmas prasībām;

 •  nepieņemt prakses atskaiti/ pārskatu, ja tas nav noformēts pēc fakultātes izstrādātiem noteikumiem;
 •  atstādināt studējošo no prakses uzdevumu izpildes par rupjiem uzvedības normu un darba disciplīnas pārkāpumiem;
 •  izlemt vai var pielaist prakses aizstāvēšanai, ja nav izpildīta prakses programma pilnā apjomā.

Studentu iepazīšanos ar LLU Mācību un pētījumu saimniecību SIA "LLU MPS "Vecauce""

Pirmā kursa studenti 1. vai 2. semestrī iepazīstas ar saimniecības:

 • vēsturi, pašreizējo raksturojumu un attīstības perspektīvām;
 • ražošanas resursiem, augkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēm un to raksturojumu;
 • produkcijas ieguvi, pirmapstrādi un uzglabāšanu;
 • palīgnozarēm – mehanizāciju, enerģētiku u.c.;
 • ražošanas ēkām un iekārtām;
 • netradicionālajām saimniekošanas formām;
 • saimniecības stratēģisko, operatīvo un finansu vadību.