Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecība

Valsts finansēto vietu skaits 80
Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 950 semestrī
 • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 670 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42621
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs lauksaimniecībā un kvalifikācija: 1) agronoms ar specializāciju laukkopībā; 2) agronoms ar specializāciju dārzkopībā; 3) ciltslietu zootehniķis; 4) lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs
Studiju programmas apraksts

Iegūstamā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju laukkopībā ir speciālists, kurš plāno un vada labību, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu un zālaugu produkcijas ražošanu pārtikai, lopbarībai un enerģijai, pielietojot precīzās lauksaimniecības metodes, nodrošina augsnes auglības uzturēšanu un augu aizsardzību, vada sēšanas un stādīšanas darbus, sējumu un stādījumu kopšanu, ražas novākšanu, uzglabāšanu un pārdošanu. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar agronomiju saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos; valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Iegūstamā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju dārzkopībā ir speciālists dārzkopības nozarē, kurš plāno un vada augļkopības, dārzeņkopības un puķkopības produkcijas ražošanu, pielietojot jaunākās lauksaimnieciskās ražošanas metodes, nodrošina augsnes auglības uzturēšanu un augu aizsardzību. Specializācija iespējama arī apstādījumu veidošanā, segto platību tehnoloģijās, biškopībā, stādu audzēšanā, mazāk izplatīto dārzaugu audzēšanā. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar agronomiju saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos; valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Iegūstamā kvalifikācija: Ciltslietu zootehniķis ir speciālists, kurš ir kompetents plānot un vadīt lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju, kā arī ciltsdarbu lopkopības uzņēmumā. Organizē lauksaimniecības dzīvnieku un putnu audzēšanu un ēdināšanu labturības prasībām atbilstošos apstākļos. Spēj iekārtot saimniecībā demonstrējošus izmēģinājumus. Var strādāt ar lopkopību saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās un zinātniskajās institūcijās.

Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs ir speciālists, kurš apguvis lauksaimniecības uzņēmējdarbību un vadību, pārzina laukaugu, dārzaugu, zālaugu un lopkopības produkcijas ražošanu, pārstrādes tehnoloģijas, prot plānot saražotās produkcijas realizāciju, sagatavot un realizēt ar lauksaimniecisko darbību saistītus projektus un veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi. Var vadīt arī daudznozaru lauksaimniecības uzņēmumu, strādāt ar lauksaimniecību saistītos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt augkopības, dārzkopības, lopkopības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī privātajos un ārvalstu uzņēmumos, valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, plānošanu, vadību, produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi, tirdzniecību, pārraudzību un kontroli; var veidot karjeru lauksaimniecības konsultāciju un kontroles dienestos.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens bioloģijā vai atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā** vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu ķīmijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā** vai dabas zinībās vai centralizētais eksāmens bioloģijā;
 • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi ķīmijā.

** - var būt arī agrobioloģija vai meža bioloģija

 

Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Lauksaimniecība, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Izpildot papildus prasības: Meža ekonomika un politika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.agr. Dace Siliņa, Agrobiotehnoloģijas institūts, tālrunis: 63005679, e-pasts: dace.silina@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi
2. studiju gads
3. studiju gads