Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ekonomika

Valsts finansēto vietu skaits 50
Studiju līmenis akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 660 semestrī
 • Nepilna laika studijas: 4,5 gadi (9 semestri) - € 500 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 43311
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Studiju programmas apraksts

Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos.

Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās:

 • Agrārā un vides ekonomika,*
 • Biznesa procesu vadība,
 • Grāmatvedība un finanses,
 • Tiesību zinātnes,*
 • Reģionālā attīstība un pārvalde.

*tikai pilna laika studentiem.

Specializācijas virziens tiek realizēts, ja pieteikušies vismaz trīs studenti!

Biznesa procesu vadība: studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes biznesa procesa vadības posmos: uzņēmējdarbības konkurētspējas novērtēšanā, projektu vadīšanā, kvalitātes vadībā un komercdarījumos. Iegūst zināšanas biznesa ētikā un etiķetē, klientu attiecību vadībā un komandas menedžmentā. Sagatavo speciālistus, kuri izprot biznesa procesa kopsakarības, spēj analizēt uzņēmējdarbības vidi un pieņemt atbilstošus lēmumus. Iegūtās zināšanas ļauj uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību un izveidot savu uzņēmumu vai arī strādāt dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un valsts iestādēs.

Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes.

Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās.

Reģionālā attīstība un pārvalde: studenti apgūst zināšanas, kas ļauj kompleksi risināt teritoriju attīstību, piedalīties un izstrādāt reģionālās attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmas un plānus, teritorijas plānojumus, nozaru koncepcijas un attīstības stratēģijas), izstrādāt un vadīt vietēja un starptautiska līmeņa projektus, nodarboties ar uzņēmējdarbību, kā arī plānot un īstenot daudzas citas aktivitātes Latvijas pagastu, novadu, pilsētu un reģionu attīstībai.

Agrārā un vides ekonomika: šis specializācijas virziens būs īstā izvēle tiem studentiem, kurus interesē lauksaimniecības nozare un tajā notiekošie procesi, klimata pārmaiņas un ar to saistītie izaicinājumi, vides saudzēšana un ilgtspējīga lauksaimniecības attīstība. Šis specializācijas virziens sagatavo speciālistus, kuri izprot ekonomisko aktivitāšu mijiedarbību ar lauksaimniecību un vidi, spēj risināt agrārās un vides ekonomikas jautājumus lauksaimniecības uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs; valsts pārvaldes institūcijās, dažādās organizācijās. Apgūstot šo specializācijas virzienu, studentiem pastāv atvieglota iespēja iegūt otru – lauksaimniecisko izglītību.

Studiju gada plāns pilna laika studentiem.

Studiju gada plāns nepilna laika studentiem.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt ar komercdarbības organizāciju, ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās, ārvalstu uzņēmumos, komerciestādēs un veidot un veidot privātuzņēmumu; var piedalīties un izstrādāt reģionālās attīstības plānošanas dokumentus, vadīt vietēja un starptautiska līmeņa projektus.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.oec. Aina Dobele, Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts, e-pasts: aina.dobele@llu.lv, tālrunis: 26338878

 

Apgūstamie studiju kursi
3. studiju gads
4. studiju gads