Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecība

Valsts finansēto vietu skaits 25
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1070 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45621
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā (Mg.agr.)
Studiju programmas mērķis

Sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā darbam zinātnē, pedagoģijā, valsts pārvaldē, kā arī ražošanā. Maģistriem iegūt padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientēties jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē, apgūt zinātnes metodoloģiju; prast strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot, iegūt pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēt publiski diskutēt un strādāt komandā. Maģistri prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Specializācijas virzieni: laukkopība, dārzkopība, lopkopība.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam. Personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārārsta kvalifikāciju vai Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā, uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši Agronomijas, Zootehnikas, Zooinženieru, Lopkopības vai Lauksaimniecības fakultātē konkursā saņem vienu papildus balli. Veterinārārsti un dabaszinātņu bakalauri bioloģijā, kā arī Lauksaimniecības zinātņu bakalauri mežzinātnē saņem 1 papildus balli, ja vidējā svērtā atzīme ir septiņi un vairāk.

 

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Mežzinātne, Veterinārmedicīna
Papildprasības

Ja bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iegūta citā zinātņu nozarē, jākārto iestājeksāmens „Augu un dzīvnieku bioloģijā” 3 KP apjomā*. Ja eksāmens nokārtots ar atzīmi 7(septiņi) un vairāk, reflektants saņem 1 papildus balli.

* – uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr. biol. Biruta Bankina, Augsnes un augu zinātņu institūts, e-pasts: biruta.bankina@llu.lv, 63021985

Apgūstamie studiju kursi
2. studiju gads