Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Meža darbi un tehnika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)

Valsts finansēto vietu skaits 6
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1020 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-05-16

Izglītības klasifikācijas kods 45623
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds mežzinātnē (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas akadēmiski izglītoti speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam darbam LLU vai vidējās speciālās izglītības iestādēs, profesionālam un vadošam darbam valsts vai pašvaldību institūcijās, konsultatīvajā dienestā, ar meža nozari saistītos valsts, pašvaldības vai privātos uzņēmumos, kuri: 

  • ir kompetenti risināt nozares zinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes;
  • prot praktiski lietot pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas;
  • ir sagatavoti tālākām studijām doktorantūrā. 

Specializācijas virzieni: meža darbu mašīnas un tehnoloģijas, kokmateriālu krautuves un transports, darba aizsardzība un ergonomika, koksnes kompleksā izmantošana. 

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnes, materiālzinātnes, ekonomikas, bioloģijas, vides zinātnes, datorzinātnes, lauksaimniecības, vadībzinātnes, transporta un satiksmes nozarēs.

Pamatstudiju programmas „Mežinženieris” absolventi konkursā saņem divas papildus balles.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Datorvadība un datorzinātne, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Mežinženieris, Mežzinātne, Vide un ūdenssaimniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc. prof., Dr.sc.ing. Aleksandrs Saveļjevs, Meža izmantošanas katedra, e-pasts: aleksandrs.saveljevs@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi