Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecības inženierzinātne

Valsts finansēto vietu skaits 30
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1070 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45525
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu zinātniski pētnieciskam, akadēmiskam, profesionālam un vadošam darbam, kuri spēj strādāt zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs, kā arī biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs, kuri:

  • ir kompetenti risināt inženierzinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā;
  • var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem, kā arī par valsts vadošajiem speciālistiem.

Specializācijas virzieni: lauksaimniecības tehnoloģijas un  tehnika, spēkrati un serviss, enerģētika, mašīnu projektēšana un ražošana.

Kontaktnodarbības notiek ceturtdienās un piektdienās.

Iepriekšējā izglītība
  • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu virzienā;
  • bakalaura grāds, absolvējot studiju programmas: „Lauksaimniecības inženierzinātne”, „Lietišķā (Lauksaimniecības) enerģētika” vai „Mašīnu projektēšana un ražošana”;  
  • bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana
Papildprasības

Personas, kurām ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atšķirīgā studiju virzienā var uzņemt studiju programmā, ja diploma pielikumā ir inženiertehniskie studiju kursi vismaz 35 KP apjomā no šādiem vai tiem pielīdzināmiem studiju kursiem: matemātika, fizika, ķīmija, matemātiskā modelēšana, informātika, elektrotehnika, enerģētika, elektronika, elektrotehnoloģija, elektroapgāde, siltumapgāde, datorgrafika, tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, metālapstrāde, materiālu mācība, teorētiskā mehānika, materiālu pretestība, mašīnu elementi, mašīnu dinamika, hidraulika un hidropiedziņa, siltumtehnika, mērīšanas tehnika, tolerances, automatizācija.

Noteikto KP var samazināt, apliecinot praktiskā darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar attiecīgu darba vietas izziņu, kurā uzrādīts darba stāžs amatā un šī amata galvenie pienākumi: par vienu nostrādāto gadu samazinot par 5 KP, bet par diviem un vairāk nostrādātiem gadiem – par 10 KP.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Profesors, Dr.sc.ing. Dainis Berjoza, Spēkratu institūts, e-pasts: dainis.berjoza@llu.lv, tālrunis: 29735949

Apgūstamie studiju kursi
1. studiju gads