Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecības inženierzinātne

Valsts finansēto vietu skaits 30
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1070 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45525
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu zinātniski pētnieciskam, akadēmiskam, profesionālam un vadošam darbam, kuri spēj strādāt zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs, kā arī biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs, kuri:

  • ir kompetenti risināt inženierzinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā;
  • var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem, kā arī par valsts vadošajiem speciālistiem.

Specializācijas virzieni: lauksaimniecības tehnoloģijas un  tehnika, spēkrati un serviss, enerģētika, mašīnu projektēšana un ražošana.

Kontaktnodarbības notiek ceturtdienās un piektdienās.

Iepriekšējā izglītība
  • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu virzienā;
  • bakalaura grāds, absolvējot studiju programmas: „Lauksaimniecības inženierzinātne”, „Lietišķā (Lauksaimniecības) enerģētika” vai „Mašīnu projektēšana un ražošana”;  
  • bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana
Papildprasības

Personas, kurām ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atšķirīgā studiju virzienā var uzņemt studiju programmā, ja diploma pielikumā ir inženiertehniskie studiju kursi vismaz 35 KP apjomā no šādiem vai tiem pielīdzināmiem studiju kursiem: matemātika, fizika, ķīmija, matemātiskā modelēšana, informātika, elektrotehnika, enerģētika, elektronika, elektrotehnoloģija, elektroapgāde, siltumapgāde, datorgrafika, tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, metālapstrāde, materiālu mācība, teorētiskā mehānika, materiālu pretestība, mašīnu elementi, mašīnu dinamika, hidraulika un hidropiedziņa, siltumtehnika, mērīšanas tehnika, tolerances, automatizācija.

Noteikto KP var samazināt, apliecinot praktiskā darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar attiecīgu darba vietas izziņu, kurā uzrādīts darba stāžs amatā un šī amata galvenie pienākumi: par vienu nostrādāto gadu samazinot par 5 KP, bet par diviem un vairāk nostrādātiem gadiem – par 10 KP.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Profesors, Dr.sc.ing. Dainis Berjoza, Spēkratu institūts, e-pasts: dainis.berjoza@llu.lv, tālrunis: 29735949

Apgūstamie studiju kursi
1. studiju gads

Alternatīvā enerģētika

Alternatīvās enerģijas spēkrati

Angļu valoda maģistrantūrā

Augkopības produkcijas kondicionēšana

Augu mēslošana un aizsardzība

Automātisko sistēmu modelēšana

Automobiļu tehniskais serviss

Automobiļu teorija

Datorgrafika

Datorgrafika enerģētikā

Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija

Elektroiekārtu drošums

Ergonomika un dizains

Fermu tehnoloģiskā projektēšana

Graudu un eļļas augu ražošana

Iegultā programmēšana inženieriem

Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas

Kartupeļu un dārzeņu ražošana

Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana

Lauksaimniecības mašīnu teorija I

Lauksaimniecības mašīnu teorija II

Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija

Lauksaimniecības objektu energoapgāde

Loģistika

Lopbarības sagatavošana un izdale

Lopkopības menedžments

Maģistra darbs I

Maģistra darbs II

Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa

Mašīnu konstruēšana

Mašīnu tehniskā diagnostika

Materiālu tehnoloģiskā pārbaude

Mobilās tehnikas elektroiekārtas

Patentzinība

Projektēšana 3D CAM sistēmā

Projektēšanas metodoloģijas pamati

Projektu inženierija

Sistēmu dinamikas modelēšana

Specializētās tehnoloģijas

Spēkratu diagnostika un serviss

Spēkratu izmēģināšana un aprēķins

Tehnoloģiju projektēšana

Tehnoloģisko procesu automatizācija

Transporta inženierdienests un autotirgus

Transporta vadība

Vācu valoda maģistrantūrā

Vides aizsardzība lopkopībā

Zāles lopbarības ražošana

Zinātnes filozofija