Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Uzturzinātne (kopīgā)

Valsts finansēto vietu skaits 10
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1100 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45722
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē (Mg.sc.sal.)
Studiju programmas mērķis

Savstarpēji sadarbojoties ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri spēj veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas un toksikoloģijas jomā, analizēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, īstenojot Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Iepriekšējā izglītība

Augstākā profesionālā izglītība, bakalaura vai maģistra grāds medicīnā vai zobārstniecībā, māszinībās, bioloģijā, ķīmijā, pārtikas zinātnē un pārtikas produktu tehnoloģijā, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā (LLU absolventi), sporta pedagoģijā, veterinārmedicīnā.

Papildprasības

Visiem reflektantiem obligāti jākārto iestājpārbaudījums. Iesniedzot dokumentus, reflektants saņem informāciju par iestājpārbaudījuma norises laiku un vietu, iestājpārbaudījuma saturu.

Iestājpārbaudījuma nosacījumi / kritēriji:

1) studiju programmas izvēles pamatojums;

2) darba pieredzes izklāsts pētniecībā;

3) dalība konferencēs;

4) mobilitāte ārvalstu augstskolā/ās;

5) potenciālās maģistra darba tēmas problemātikas izklāsts;

6) reflektanta eksakto zināšanu (dabaszinātņu un inženierzinātņu) pašnovērtējums;

7) maģistra darba iestrāde.

Katrs kritērijs tiek novērtēts punktos, maksimālais punktu skaits kritērijā ir 50, maksimālais kopējais punktu skaits ir 350. Novērtējumu veic iestājpārbaudījuma komisija. Iestājpārbaudījuma komisija apkopo rezultātus un saranžē reflektantus pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem, ievērtējot iepriekšējās izglītības diploma vidējo svērto atzīmi.

Konkursu izturējušie reflektanti slēdz studiju līgumu par imatrikulāciju attiecīgajā augstskolā (LU, RSU vai LLU).

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: inga.ciprovica@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi