Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Būvniecība (1.līmeņa)

Studiju līmenis 1. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 3,5 gadi - € 700 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 41582
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija būvdarbu vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Jaunā studiju programma radīta saistībā ar izmaiņām Būvniecības likumā, kas paredz, ka būvinženiera profesijā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga specialitātēs patstāvīgās prakses tiesības var saņemt tikai persona, kas ieguvusi 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā, apguvusi patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas, prasmes un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi būvprakses sertifikātu. Šo izmaiņu rezultātā pieaudzis pieprasījums pēc 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības būvniecībā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt fundamentālo un būvniecības nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot vispusīgi izglītotus būvniecības speciālistus, veicinot viņu pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītām, brīvām, atbildīgām un radošām personībām, lai sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un kuri:
- būtu spējīgi organizēt un vadīt ar būvniecību saistītus darbus;
- varētu turpināt pašizglītošanos.

Karjeras iespējas

Pēc programmas beigšanas absolventiem būs iespēja turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajā studiju programmā "Būvniecība".

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asociētā profesore, Dr.oec. Sandra Gusta, Arhitektūras un būvniecības katedra,  e-pasts: sandra.gusta@llu.lv, tālrunis 29586012

Apgūstamie studiju kursi