Pārlekt uz galveno saturu

Tehnika

Galvenās LLU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:

  • lauksaimniecības tehnikas;
  • autotransporta racionālā izmantošanas;
  • atjaunojamā enerģētika: saules enerģijas izmantošana, alternatīvās degvielas, dažādu biomasu kaltēšana u.c. izmantošanas tehnoloģijas. 

Piedāvātās tēmas

Konsultants / Specialist

Kontaktinformācija / Contacts

Graudu pirmapstrādes punktu rekonstrukcijas konsultatīvais nodrošinājums Dr.sc.ing. Jānis Palabinskis,
Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš 
janis.palabinskis@llu.lv,
aivars.aboltins@llu.lv 
Lauksaimnieciskās produkcijas kaltēšanas, uzglabāšanas jautājumi un kaltēšanas enerģētika
Gaisa sildīšanas saules kolektori un to izmantošana
Infrasarkano staru kaltes
Piena lopu mītņu modernizācija: jaunākās tehnoloģijas un mehanizācijas ieviešana. Govju slaukšanas iekārtu izvēle, montāža un ekspluatācija

Dr.sc.ing. Juris Priekulis,
Dr.sc.ing. Armīns Laurs 

juris.priekulis@llu.lv, arminslaurs@promedia.lv
Lauksaimniecības tehnikas izmantošana un augkopības mehanizētās tehnoloģijas Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis kaspars.varukapteinis@llu.lv
Spēkratu izmēģināšana, ekspluatācijas parametru eksperimentālā izpēta, darba parametru kontrole un novērtējums Dr.sc.ing. Dainis Berjoza 63080697, dainis.berjoza@llu.lv
Atgāzu toksiskuma mērījumi un izvērtējums
Elektrospēkratu  ekspluatācijas  parametru noteikšana ceļizmēģinājumos
Spēkratu izplūdes gāzu un salona trokšņa mērījumi, trokšņa izvērtējums transporta plūsmai
Dažādu spēkratu eksperimentālā izpēte laboratorijas apstākļos un ceļizmēģinājumos. Biodegvielu un citu degvielu ietekmes izpēte uz spēkratu ekspluatācijas īpašībām, mērījumi uz jaudas stenda atgāzu sastāva noteikšana ar analītisko izplūdes gāzu daudzkomponentu iekārtu un degvielas patēriņa mērīšanā Dr.sc.ing. Vilnis Pīrs vilnis.pirs@llu.lv
Metālu cietības noteikšana ar dažādām metodēm. Struktūras izpēte un analīze. Metālapstrādes ar CNC darbgaldiem tehnoloģiju izpēte un pielietojums. CNC programmēšana un detaļu izgatavošanas simulācija Dr.sc.ing. Jānis Lāceklis-Bertmanis janis.laceklis@llu.lv
Motoru izmēģināšana, ekspluatācijas parametru eksperimentālā izpēte. Atgāzu toksiskuma mērījumi un analīze darbā ar dažāda veida biodegvielām Dr.sc.ing. Aivars Birkavs aivars.birkavs@llu.lv
Alternatīvo degvielu spēkrati un to infrastruktūra. Alternatīvo degvielu (t.sk. biodegvielu) eksperimentālā izpēte uz stacionāriem motoru stendiem. Motoru darba parametru eksperimentālie pētījumi, izplūdes gāzu toksiskuma izvērtējums. Dr.sc.ing. Ruslans Šmigins ruslans.smigins@llu.lv
Stieņa smidzinātāju konstruēšana, izgatavošana, ekspluatācija. Iekrāvēju u.c. lauksaimniecības mašīnu hidrauliskā piedziņa. Sapropeļa ieguve un lietošana. Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs eriks.kronbergs@llu.lv
Sapropeļa ieguves mehanizācija. Sensori un datorizētās mērsistēmas. Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei. Mehanizācijas līdzekļi bišu dravai Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis aivars.kakitis@llu.lv
Lauksaimniecības mašīnu mehānika un mašīnbūve. Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei Dr.sc.ing. Imants Nulle imants.nulle@llu.lv
Graudu novākšanas mehanizācija Dr.sc. ing. Dainis Viesturs viesturs_uzc@apollo.lv
Laukkopības tehnoloģiju izmaksu optimizācija Dr.sc. ing. Dainis Viesturs,
Dr.sc. ing. Nikolajs Kopiks
viesturs_uzc@apollo.lv
Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju un mašīnu pielietošana

Dr.sc. ing. Semjons Ivanovs,
Dr.sc. ing. Ādolfs Ruciņš

semjons@apollo.lv,
arucins@ltk.lv
Industriālo kaņepju novākšanas mehanizācijas risinājumi. Dr.sc. ing. Semjons Ivanovs semjons@apollo.lv
Augu aizlaušanas veltņa konstrukcijas  izstrāde
Atjaunojamās enerģijas (saule, siltumsūknis) izmantošana siltumnīcu energoefektivitātes palielināšanai Dr.sc. ing. Semjons Ivanovs,
Dr.sc. ing. Ādolfs Ruciņš
semjons@apollo.lv,
arucins@ltk.lv
Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu Dr.sc.ing. Ādofs Ruciņš
Dr.sc.ing. Dainis Viesturs
arucins@ltk.lv
Bioetanola dehidratācijas tehnoloģiskie risinājumi Dr.sc.ing. Ādofs Ruciņš arucins@ltk.lv
Augsnes apstrādes tehnikas izvēles optimizācija Dr.sc.ing. Ādolfs Ruciņš,
Oskars Valainis
arucins@ltk.lv
Uzvedības un saskarsmes problēmas bērnībā un pusaudzībā. Karjeras konsultēšana un izglītība Mg.ed. Jānis Pāvulēns pavulens@inbox.lv

 Pētnieku pētījumi izglītības zinātnē un karjeras konsultēšanā

Kompetences veidi, to rādītāji un attīstība; transformatīvā / kompetencē balstīta pašvadīta mācīšanās Dr. paed. Baiba Briede baiba.briede@llu.lv
IT dizainā un karjeras konsultēšanā. IKT integrēšanas prasmju attīstība. Pētījumu metodoloģija. Specializētās datorprogrammas pedagoģijā. Digitālo meistarklašu, interaktīvo tāfeļu, Moodle vides izmantošana izglītībā Dr.paed. Nataļja Vronska natalja.vronska@llu.lv
Ekoloģiskā pieeja izglītības pētniecībā: cilvēka kā personības un arī kā speciālista attīstība un tās veicināšana izglītības vidē Personības/speciālista konkurētspēja un tās izvērtēšana, attīstības atbalsts un veicināšana izglītības vidē/profesionālās darbības vidē Dr.paed. Irēna Katane 63080694, irena.katane@llu.lv
Dialoga metode karjeras vadības kompetences attīstībā Mg.paed. Inita Soika 63080694, inita.soika@llu.lv
Skolēnu radošā darbība mājturības mācībās Dr.paed. Iveta Līce-Zikmane 63080694, iveta.lice@llu.lv
Personības potenciāla īstenošana dažādos vecumposmos Dr.paed. Regīna Baltušīte 63080694, rilagora@inbox.lv
Dzīves kvalitāte pieaugušo izglītībā personības pašrealizācijas aspektā Dr.paed. Vija Dišlere 63080694, vija.dislere@llu.lv
Dzīves kvalitātes principa integrēšana mājturības mācībās. Mājturības metodika, daudzveidīgu mācību uzdevumu veidošana un skolēnu mācību rezultātu vērtēšana. Skolas un klases vadības un darba organizācija. Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Kompetencēs balstīta mācību satura organizācija priekšmetā Dizains un tehnoloģija Dr.paed. Aija Pridāne aija_pridane@inbox.lv
Sieviešu karjeras maiņas pētījumi. Dzimumatbilstības principa ietekme uz sieviešu karjeru.  Karjeras konsultēšanas metožu izvēle konsultēšanas procesā. Uzņēmējizglītības nozīme sieviešu karjeras attīstībā Dr.paed. Anita Rācene anita.racene@llu.lv
Ģimeņu izglītības programmu veidošanas pamati. Kompetenču attīstībā balstīta pieeja, īstenojot ģimeņu izglītības programmas. Ģimeņu izglītības starpdiciplināras pētniecības nozīme: kompetenču pieejas īstenošanas iespējas Dr.paed. Iveta Kokle- Narbuta ivetakokle@inbox.lv
Ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku karjeras vadības veicināšana doktorante, vieslektore 
Anna Bičkovska
63080694, annabickovska@inbox.lv