Pārlekt uz galveno saturu

Aktivitātes

Studiju darbs

Valodu centrs nodrošina studiju procesu profesionālās angļu un vācu valodas apguvē bakalaura, maģistra programmās, kā arī zinātniskās angļu valodas pilnveidē doktorantūras programmās saskaņā ar studiju plāniem. Brīvās izvēles kursi tiek piedāvāti spāņu, franču u.c. valodās, kā arī biznesa angļu un biznesa krievu valodā. Pēdējos divos gados tiek arī nodrošināta latviešu valodas apguve ārzemju studentiem.

Projekti

 • Pašlaik piedalāmies projektā Erasmus+ „IWBLabs Project”, kurā dalībnieki ir Itālijas, Spānijas, Slovākijas. Detalizēta informācija pieejama šeit. Visā Eiropā ir ļoti liels izglītojamo atbirums neilgi pēc studiju uzsākšanas, it īpaši profesionālajā izglītībā.. Viens no cēloņiem, kāpēc izglītības iestāde tiek pamesta drīz vien pēc studiju uzsākšanas, ir saiknes trūkums starp izglītību un darba tirgu. Lai paaugstinātu izglītojamo motivāciju, starptautiskais projekts IWB-Labs (Internationalization of Work Based Learning in Agribusiness Sector) piedāvā pieeju, kurā studiju process balstās uz darba vidi. Projekts jauniešiem sniedz iespēju izglītības iestādē iegūtās prasmes pielietot virtuālā praksē ārvalstu uzņēmumos. Detalizēta informācija par projektu pieejam šeit.
 • Valodu centra mācībspēki iesaistās ES projektos, kā, piemēram, Grudtvig mācību partnerības projekts "Visualisation – Highlights in Language Teaching", kura viens no mērķiem bija pieredzes apmaiņa par dažādu Web 2.0 rīku un programmatūru vizuālo iespēju izmantošanu valodas prasmju pilnveidošanā pieaugušo izglītībā.
 • Valodu centrs kā partneris kopīgā projektā ar Jelgavas izglītības pārvaldi, Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jelgavas 4. sākumskolu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā "Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē" ("New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes").New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes
 • Laikā no 2011. gada līdz 2013. gadam Valodu centrs īstenoja Mūžizglītības programmas Erasmus intensībās programmas apakšprogrammu.

Zinātniskā darbība

Kopš 2005. gada tiek rīkota starptautiska zinātniska konference "Studenti ceļā uz zinātni", kuras ietvaros tiek izdots referātu kopsavilkumu krājums angļu valodā. Konferences mājaslapas adrese http://sws.llu.lv.

Konferencē piedalās pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studenti no vairāk nekā desmit valstīm. Konferences mērķis – parādīt zinātniskās pētniecības rezultātus, dalīties pieredzē, kā arī dibināt starptautiskus kontaktus.

Valodu centra zinātniskās darbības virzieni:

 • Inženierzinātņu un lauksaimniecības specialitāšu studentu daudzvalodu prasmju pilnveide;
 • Jauno tehnoloģiju izmantošana svešvalodu studijās augstskolā;
 • Svešvalodas pasniegšanas metodes;
 • Nozaru terminoloģijas apguves specifika angļu valodā inženierzinātņu, lauksaimniecības un sociālo zinātņu programmās universitātē.
 • Mutvārdu un rakstveida akadēmiskā diskursa pētniecība;
 • Starpkultūru komunikācijas un starptautiskās sadarbības kompetenču pilnveide;
 • Studentu patstāvības un atbildības sakarība studiju procesā augstskolā;
 • Studentu motivācijas izpēte svešvalodu studijās augstskolā;
 • Studentu studiju prasmju attīstība;
 • Īstermiņa studiju mobilitātes vērtība.

Piedalāmies Latvijas Skolēnu zinātnisko pētniecības darbu vērtēšanas komisiju darbā Zemgales reģionā valodniecībā un literatūrzinātnē.

Valodu kursi papildus studiju darbam

Svešvalodu apguves un pilnveidošanas kursi papildus studiju darbam bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās:

 • angļu valodas pilnveides kursi LLU docētājiem;
 • ķīniešu valodas kursi LLU studentiem un darbiniekiem sadarbībā ar LU Konfūcija institūtu.

Ar kultūru un valodām saistīti pasākumi

Valodu centrs aktīvi iesaistās studiju procesa internacionalizācijas veicināšanā. Valodu centra aktivitātes LLU studentiem nodrošina dažādas iespējas pielietot studiju laikā iegūtās vai pilnveidotās daudzvalodu prasmes.

Valodu centrs organizē šādus pasākumus:

 • Eiropas valodu diena,
 • Japāņu kultūras pēcpusdiena,
 • ASV kultūras pēcpusdiena,
 • Frankofonijas diena,
 • Pirmā kārta Latvijas mēroga konkursā „Labākais jaunais tulkotājs 2016", kas notiek starp Latvijas augstskolu inženierzinātņu, sociālo zinātņu u.c. studiju programmu studentiem. Rakstveida tulkošana no angļu valodas latviešu valodā.