Pārlekt uz galveno saturu

VIDES, ŪDENS UN ZEMES INŽENIERZINĀTNES

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
20

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdienas un sestdienas

Vides, zemes un ūdens inženierzinātnes

Mūsdienās ir ļoti nepieciešami plaša profila speciālisti, kuri, pārzinot ģeotelpisko datu iegūšanu un izmantošanu un apzinoties vides kvalitātes un aizsardzības nozīmi, spēj nodrošināt efektīvu zemes un citu dabas resursu pārvaldību, kā arī ilgtspējīgu pilsētu un lauku teritoriju attīstību, veidot tajās cilvēka ietekmētus ūdens aprites ciklus un organizēt ūdensapgādes un hidroloģisko procesu uzturēšanu. Pamatojoties uz šīm zināšanām, studiju programmas ietvaros iespējams specializēties šādos virzienos: hidrotehnika un ūdenssaimniecība; vides inženierzinātne; ģeodēzija; zemes pārvaldība.

 KO TU IEGŪSI?

Kļūsi par augstas kvalifikācijas speciālistu zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, spēsi labi orientēties zinātniskajos pētījumos un būsi kompetents risināt ar vidi, ūdenssaimniecību, ģeodēzijas un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, kā arī privātos uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības, ģeodēzijas un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu.

 STUDIJU PLĀNS

Uzsākot studijas, pirmajā gadā galvenokārt apgūsi obligātajā daļā ietvertos studiju kursi, kuri ir tematiski saistoši visiem piedāvātajiem specializācijas virzieniem - vides inženierzinātne, hidrotehnika un ūdenssaimniecība, zemes pārvaldība, ģeodēzija.

Pirmajā studiju gadā apgūsi tādus obligātajā daļā iekļautos studiju kursus kā "Matemātikas metožu pielietošana", "Zinātnes filozofija", "Pētniecisko darbu sagatavošana", "Vides inženierija", "Ūdenssaimniecība", "Nekustamā īpašuma tiesības" un "Ģeodēziskā atbalsta sistēma", angļu vai vācu valoda,  kā arī būs atsevišķi attiecīgajām specializācijām raksturīgie studiju kursi. Studiju kursu apguve nodrošinās iegūto zināšanu un prasmju pēctecīgu izmantošanu turpmākajās studijās un maģistra darba izstrādē, kā arī sniegs ieskatu izvēlētās studiju programmas starpdisciplinārajā raksturā. Maģistra darba izstrāde tiek uzsākta jau studiju pirmajā semestrī.

Otrajā studiju gadā pārsvarā apgūsi ierobežotās izvēles studiju kursus, kuri saturiski atbilst izvēlētās specializācijas virzienam. Maģistra studiju noslēguma posmā izstrādāsi maģistra darbu par izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē aktuālām tēmām, kas apliecina spējas pastāvīgi veikt pētījumus un izdarīt zinātnē balstītus secinājumus.

VISI STUDIJU KURSI

 VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vides un ūdenssaimniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ainavu arhitektūrā, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs, vides zinātnē, vai citās dabas un inženierzinātnēs, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz trīs gadi (120 KP),
  • citu studiju virzienu absolventi ar izziņu no darbavietas apliecina vismaz divu gadu profesionālo darba pieredzi ar attiecīgo izvēlētās maģistra studiju programmas specializāciju saistītā jomā. Izziņā norāda ieņemamo amatu, darba stāžu un darba pienākumu aprakstu,
  • pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmās "Vide un ūdenssaimniecība" un "Zemes ierīcība", konkursā saņem 2 papildus balles.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

Ainavu arhitektūra un plānošanaBūvniecībaDatorvadība un datorzinātneInformācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībaiKokapstrāde, LauksaimniecībaLauksaimniecības inženierzinātneLietišķā enerģētikaMašīnu projektēšana un ražošanaMežinženierisMežzinātnePārtikas kvalitāte un inovācijasPārtikas produktu tehnoloģijaVide un ūdenssaimniecībaZemes ierīcība un mērniecība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Vieslektors, PhD. Artūrs Veinbergs
Vides un ūdenssaimniecības katedra
E-pasts: arturs.veinbergs@llu.lv

Vides un būvzinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: vbfdek@llu.lv
www.vbf.llu.lv

Pievienots 11/01/2021