Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par ģimeņu izglītības izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

23. maijā LLU Tehniskajā fakultātē (TF) promocijas darbu “Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei" aizstāvēja Iveta Kokle-Narbuta un ieguva pedagoģijas doktora grādu (Dr.paed.) pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.

Promocijas darba mērķis ir pamatot ģimeņu, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām, dzīves kvalitātes pilnveides pedagoģiskās iespējas, nosacījumus un ģimeņu izglītības programmas nozīmi dzīves kvalitātes paaugstināšanas veicināšanai.

Promocijas darba autore atklāj, ka iekļaujošas sabiedrības ideja, kurā sadarbojas kompetenti indivīdi un sabiedrības grupas, ieņem aizvien lielāku vietu arī izglītības teorijā pamatotā praksē. Ģimeņu izglītības izpēte šobrīd ir aktualizējusies saistībā ar demokrātiskas sabiedrības attīstības tendenci sniegt iespēju katram nodrošināt labu dzīvi sev un savai ģimenei neatkarīgi no sociālā stāvokļa, ģenētiskajām īpašībām, mentālām spējām un citiem personības rādītājiem. Mūsdienu mainīgā, komplicētā un grūti prognozējamā vide izvirza uzdevumu dzīves kvalitātes pilnveidei izmantot ģimeņu, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām, zināšanas, pieredzi un resursus, vienlaikus identificējot ģimeņu vajadzības. Apmierinātība ar dzīves kvalitāti teorētiskajos un empīriskajos pētījumos tiek skatīta kontekstā ar kompetenču veidošanu. Arvien biežāk tiek runāts par ģimeņu izglītības programmu nepieciešamību, kas ļautu paaugstināt dzīves kvalitātes kompetenču veidošanas rezultātā.

Promocijas darbā ir veikta zinātniskās literatūras analīze par dzīves kvalitātes pilnveides iespējām no pedagoģijas, filozofijas, psiholoģijas, socioloģijas un ekonomikas zinātņu perspektīvām, analizētas ģimenes, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām, izglītības mijiedarbības ar dzīves kvalitāti, identificēti kompetenču veidošanās procesa nosacījumi un ietekmējoši faktori ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām., izstrādāta izglītības programma ģimenēm, noteikta un izvērtēta ģimeņu izglītības programmas nozīme ģimenēs, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī analizēta ģimeņu dzīves kvalitātes saistība ar kompetenču pilnveidi. Savukārt noslēgumā tika izstrādāts daudzdimensionāls ģimeņu izglītības programmas attīstības modelis un ģimeņu dzīves kvalitātes dimensijas un pilnveides saikne.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed., LLU profesore Baiba Briede.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 23/05/2018