Pārlekt uz galveno saturu

Studentiem iespēja izteikt savu viedokli par mācībspēku darbu

Līdz 3. februārim LLU studējošajiem ir pieejama aptauja par mācībspēku darbu 2018. gada rudens semestrī, kas ir būtiska iespēja ietekmēt studiju kvalitāti savā studiju programmā. Darba grupā piedaloties arī Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem, līdzšinējās aptaujas jautājumi ir pārskatīti un atjaunoti, lai studenti varētu ērti un ātri novērtēt galvenos mācībspēka darba aspektus. Aptauju studenti var aizpildīt elektroniski, izmantojot savu profilu LLU Informācijas sistēmā.

Aptaujā studentiem dota iespēja izteikt savu viedokli par 2018./19. studiju gada rudens semestrī apgūtajiem studiju kursiem un mācībspēku darbu, tos vadot.  Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. Ikviena mācībspēka novērtēšanai tiek izmantoti 6 apgalvojumi, ko studenti var novērtēt 5 ballu skalā:

  1. Uzsākot studiju kursu, mācībspēks iepazīstināja ar tā apguves mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem un to vērtēšanu.                                               
  2. Studiju kursa saturu mācībspēks izskaidroja saprotami.                                       
  3. Studiju kursā tika izmantotas mācību metodes/pasniegšanas veidi, kas sekmēja studiju kursa apguvi.                                       
  4. Mācībspēks studiju kursu vadīja ieinteresēti/aizrautīgi, studentu līdzdalību veicinoši.                                               
  5. Mācībspēks sniedza atgriezenisko saiti (skaidrojumu, analīzi) par mācīšanās/ pārbaudes darbu rezultātiem.                                                
  6. Mācībspēka konsultācijas bija pieejamas.

No šī gada aptaujā iekļauts arī jautājums par pašu studentu līdzdalību studiju kursa apguvē, dodot iespēju katram procentuāli norādīt savu aktivitāti studiju kursa apmeklējumā un uzdevumu izpildē.       

Tāpat aptaujas noslēgumā studējošie aicināti izmantot iespēju un izteikt savus priekšlikumus studiju kursa pilnveidei brīvā formā.

Kāpēc piedalīties aptaujā? Aptaujas rezultātu apkopojums dod iespēju mācībspēkiem izvērtēt un pilnveidot savu darbu, kā arī studiju programmu direktoriem sniedz vērtīgus ieteikumus studiju programmas kvalitātes uzlabošanai. Savukārt LLU vadība un katedru vai institūtu vadītāji iegūto informāciju izmanto studiju kvalitātes veicināšanas pasākumu īstenošanai universitātes līmenī. Turklāt jau otro gadu aptaujas rezultāti ir viens no svarīgiem kritērijiem mācībspēku motivācijas sistēmā un ietekmē viņu atalgojuma lielumu.

Aptauja pieejama https://lais.llu.lv/, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar pieslēgšanos LLU IS, lūgums skatīt informāciju šeit - https://www.llu.lv/lv/llu-informativa-sistema.

Pievienots 29/01/2019