Pārlekt uz galveno saturu

LLU piešķirs Gada balvas “Uzņēmējs nākotnei 2018”

22. februārī plkst. 17.00 LLU Jelgavas pilī jau trešo reizi tiks piešķirtas LLU Gada balvas konkursa “Uzņēmējs nākotnei” laureātiem. Šāda tradīcija universitātē dibināta 2016. gadā, lai godinātu uzņēmējus Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem un mācībspēkiem veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snieguši ieguldījumu pētniecībā vai studiju procesa nodrošinājumā. Šogad pasākumā tiks godināti 7 dažādu nozaru uzņēmumi un viens universitātes mecenāts.

Gada balvas "Uzņēmējs nākotnei” mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

“Gada balva “Uzņēmējs nākotnei” ir iespēja mums, universitātei, pateikt paldies uzņēmējiem, kuri redz vērtību augstākajā izglītībā un zinātnē un to nozīmi savā un visas sabiedrības nākotnē. Konkursa laureāti, kurus šogad godināsim, daudz paveikuši LLU labā ne tikai aizvadītajā gadā, bet jau iepriekš. Viņi ir gudri un tālredzīgi cilvēki, jo saprot, ka, uzticoties zinātniekiem un sniedzot atbalstu topošajiem speciālistiem, ieguvēji būs arī paši,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Gada balvas un goda raksti tiks pasniegti trīs nominācijās: ieguldījums biozinātnēs, ieguldījums inženierzinātnēs un mecenātisms. Uzņēmējus balvai par 2018. gadā paveikto izvirzīja LLU vadība, LLU struktūrvienības, LLU zinātniskie institūti un institūcijas. Savukārt lēmumu par balvas un goda rakstu piešķiršanu pieņēma universitātē izveidota komisija, izvērtējot katra pretendenta ieguldījumu.

2018. gadā nominācijai “Gada ieguldījumam biozinātnēs” izvirzīti:

AS “Agrofirma Tērvete”. Moderns daudznozaru lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums, kurš 2018. gadā atbalstītāja un nodrošināja regulāras studējošo prakses lopkopības fermā. Uzņēmums dod iespēju studentiem gūt praktiskās zināšanas un pieredzi vienā no Latvijas lielākajām un mūsdienīgākajām piena lopkopības fermām, veicina jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un izpratni par piena lopkopības nozari un mūsdienīgiem ražošanas apstākļiem, problēmām, iespējām, izaicinājumiem gan no dzīvnieku veselības, gan sabiedrības veselības skatupunkta.

AS “Putnu fabrika Ķekava”. Putnkopības uzņēmums, kurš iegulda resursus vides aizsardzībā un pilnveido videi draudzīgu ražošanu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas un pastāvīgi samazinot uzņēmuma darbības rezultātā radīto ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā, antimikrobiālo rezistenci. Paralēli tam uzņēmums atbalsta veterinārmedicīnas studiju procesa norisi, sniedzot iespēju ieinteresētiem studentiem iziet praksi uzņēmumā, sniedzot patoloģisko materiālu anatomijas un virusoloģijas apmācībām, kā arī aktīvi piedalās dažādu zinātnisko projektu īstenošanā.

SIA “Scandagra Latvia”. Viens no lielākajiem Latvijas lauksaimniecības nozares uzņēmumiem, kurā nodarbojas ar zemniekiem nepieciešamo preču tirdzniecību, kā arī graudu pirkšanu un pārdošanu. Uzņēmums jau vairāk kā 10 gadus sadarbojas ar LLU pētījumu saimniecībām “Vecauce” un “Pēterlauki”, organizējot tajās lauku izmēģinājumus, ko studējošie izmanto studiju noslēgumu darbu veidošanā. Turklāt 2018. gadā uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Lauksaimniecības fakultāti, kas paredz virkni studiju procesu atbalstošu aktivitāšu, tostarp dodot studējošajiem prakses un darba vietas, organizējot labāko noslēgumu darbu konkursu un finansiāli atbalstot fakultātes zinātniskās konferences.

 

2018. gadā nominācijai “Gada ieguldījums inženierzinātnēs” izvirzīti:

SIA “Cloud Enterprise Systems”. Uzņēmums ir IT pakalpojumu sniedzējs un izstrādā programmatūras. Lielākā daļa uzņēmuma darbinieku ir LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventi un studenti, kuriem sākotnēji tiek piedāvātas arī prakses vietas.  Finansiāli atbalstījis fakultātes organizētos pasākumus un tās dalību Zinātnieku naktī 2018. Turklāt uzņēmuma vadītājs vada atsevišķus studiju kursus, kas saistīti ar praktisko pieredzi programmatūras izstrādē.

AS “Latvijas Finieris”. Lielākais Latvijas mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmums ir Meža fakultātes un īpaši Kokapstrādes katedras ilggadējs atbalstītājs, kam par pamatu ir LLU profesora emeritus, Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm un uzņēmuma iedibinātā zinātnes izpēte Bērzu programmas ietvaros. Tās rezultāti ir redzami šobrīd, attīstot jaunus saplākšņu produktus, kas ir ļoti labi pazīstami visā pasaulē. Uzņēmums materiāli atbalsta diplomandu, maģistrantu un doktorantu izvēlētās pētījumu tēmas, kas ir saistītas ar finieru ražošanu, saplākšņu līmēšanu un tālāku to pārstrādi, bērza mežkopību un selekciju, un zinātnisko darbu uzņēmuma ierīkotajās bērza plantācijās.  Tāpat uzņēmums iesaista savus speciālistus Meža fakultātes studiju procesa pilnveidē, lasot vieslekcijas, nodrošinot studiju noslēguma darbu tēmas, prakses iespējas un arī LLU akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi. Pēc Meža fakultātes absolvēšanas uzņēmums studējošajiem piedāvā darba vietas.

SIA “ARA Intellect”. Uzņēmums specializējies būvkonstrukciju projektēšanā 3D vidē, un paralēli profesionālajai darbībai tā darbinieki nodrošina studiju procesu Vides un būvzinātņu fakultātē, izvērtē būvniecības studentu noslēguma darbus un iesaista universitātes mācībspēkus sarežģītāku būvprojektēšanas jautājumu risināšanā. 2018. gadā uzņēmums finansiāli atbalstījis fakultātē organizēto ārvalstu eksperta semināru, tādējādi veicinot darbinieku un studējošo profesionālo pilnveidi.

 

2018. gadā nominācijai “Mecenātisms” izvirzīti:

Uldis Šalajevs ir LLU Informācijas tehnoloģijas fakultātes absolvents un ilggadējs universitātes studentu mecenāts. Jau 2012. gadā LLU Attīstības fondā tika iedibināta viņa finansēta un vārdā nosaukta stipendija, kas paredzēta inženierzinātņu studentu atbalstam. Līdz šim Ulda Šalajeva stipendiju ir ieguvuši piecu LLU fakultāšu 12 studenti. Uldis Šalajevs veic ļoti aktīvu sabiedrisko darbību un aktīvi piedalās dažādos sabiedriskos pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, aktīvi informējot par Eiropas Savienību un starptautiskās nevalstiskās organizācijas “ONE” misiju un darbību, vienlaicīgi arī nodrošinot publicitāti LLU.

AS “Rīgas dzirnavnieks” ir ilggadējs Pārtikas tehnoloģijas fakultātes sadarbības uzņēmums, bet 2018. gadā LLU Attīstības fondā ir dibināta uzņēmuma stipendiju programmu Pārtikas tehnoloģijas un Lauksaimniecības fakultātes studentiem, īpaši atbalstot jaunos speciālistus jau studiju laikā. Tā kā uzņēmums nodarbojas ar miltu, miltu maisījumu un graudaugu izstrādājumu ražošanu, studējošajiem tiek nodrošinātas arī prakses vietas, lai iepazītu graudaugu pārstrādes procesu un graudaugu produkcijas ražošanas procesu, uz inovācijām vērstas zinātniski pētnieciskās tēmas bakalauru un maģistru darbu izstrādei un nepieciešamās izejvielas un materiāli studiju procesa nodrošināšanai Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.

 

Pasākumā “Uzņēmējs nākotnei 2018” tiks godināti visi nominanti, pateicoties par viņu ieguldījumu LLU attīstībā, un tiks pasniegta mākslinieces, LLU Tehniskās fakultātes lektores Ivandas Spulles-Meieres dizainētā un veidotā balva un goda raksts. Šogad balvas izveidi finansiāli atbalsta AS Swedbank.

Pievienots 18/02/2019