Pārlekt uz galveno saturu

LLU sveic Gada balvas "Uzņēmējs nākotnei 2018" laureātus

22. februārī LLU Jelgavas pils Sudraba zālē sumināti Gada balvas "Uzņēmējs nākotnei 2018" laureāti. Viņu vidū gan uzņēmēji, kuru sadarbība ar universitāti mērāma desmitgadēs, gan tādi, kuri ciešāku saikni ar universitāti izveidojuši aizvadītajā gadā. Stipendijas studentiem, prakses vietas, finansiāls atbalsts konferenču organizēšanai un zinātniskajai pētniecībai, materiāls nodrošinājums studentu praktiskajā nodarbībām – tās ir galvenās formas, ko augstākās izglītības atbalstam izmantojuši šī gada balvas laureāti.

Par laureātiem biozinātnēs atzīti uzņēmumi AS "Agrofirma Tērvete", AS "Putnu fabrika Ķekava" un SIA "Scandagra Latvia". Savukārt inženierzinātnēs – SIA "Cloud Enterprise Systems", AS "Latvijas Finieris", SIA "ARA Intellect". Mecenātisma nominācijā, kas šogad izveidota pirmo reizi, par laureātiem atzīti LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolvents Uldis Šalajevs un AS "Rīgas dzirnavnieks".

LLU rektore Irina Pilvere pasākumā pateicās ikvienam universitātes atbalstītājam un it īpaši sveica balvas laureātus, sakot: "Mēs, LLU, esam patiesi laimīgi, ka jūs mums esat, jo tikai kopā varam sasniegt mērķi – dot sabiedrībai izglītotus un gudrus speciālistus. Protams, šis ceļš nav vienkāršs, taču visi kopā mēs veidojam valsts nākotni, stipru un plaukstošu Latviju. Jūs esat mūsu stiprā aizmugure un pārstāvat visas dažādās nozares, kurās īstenojam studijas un zinātni. Esam pateicīgi arī visiem absolventiem, kuri nezaudē saikni ar savu universitāti. Viņu vidū esat arī jūs – uzņēmēji. Jūs vislabāk zināt, cik mums ir stingri pasniedzēji un cik viegli vai grūti ir mācīties. Domāju, ka studijas Jelgavā jūs norūdīja dzīvei, lai jūs varētu daudz sasniegt".

Savukārt arī balvas ieguvēji atzina, ka viņu uzņēmumu un universitātes sadarbība ir ieguvums visiem.

“Mūsu sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti ir tikpat ilga kā mūsu uzņēmuma vēsture. Nozares attīstību virza zinoši savas nozares eksperti, kuri palīdz uzņēmumam augt un kļūt par nozares attīstības dzinējiem. Sinerģija ar zinātni vairāk nekā 50 gadu garumā “Putnu fabrikai Ķekava” ir ļāvusi būt ne tikai nozares līderim, bet arī jaunatklājējam, radot nebijušus produktus un jaunas garšas, izveidojot unikālu ražošanas modeli un ceļot kvalitātes latiņu visā nozarē. Arī šobrīd tieši pateicoties veterinārārstiem esam, sasnieguši tādu putnu labturības līmeni, kas ir ļāvis pirmajiem Baltijā svaigo gaļu marķēt ar zīmi “Audzēts bez antibiotikām,” jau pirms balvas saņemšanas teica “Putnu fabrika Ķekava” valdes priekšsēdētājs Andrjus Pranckevičs.

Balvas laureāta inženierzinātnēs AS "Latvijas Finieris" valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems pasākumā pateicās par uzņēmumam piešķirto apbalvojumu un akcentēja kādu citu LLU lomu: "Bieži mēs, uzņēmēji, skatāmies pasaulē un nenojaušam par tām zināšanām un iespējām, kas ir tepat blakus. Šovakar katrs no mums dalās ar savām iespējām un es saprotu, cik svarīga ir informācijas apmaiņa starp nozarēm. Produkcija, ko ražojam, var būt noderīga arī vistu un govju fermām, un šie laimīgie dzīvnieki varētu dzīvot mūsu radītās produkcijas mājiņās. Mūsu uzdevums ir apzināties to, kas mums atrodas blakus un veiksmīgi to izmantot. Universitātes misija un sūtība ir uzņemties iniciatīvu par informācijas apmaiņu starp nozarēm. Paldies LLU, ka jūs to darāt!"

Visiem laureātiem tika pasniegta LLU Tehniskās fakultātes lektores Ivandas Spulles – Meieres gatavotā balvas statuja, kuras izveidi šogad finansiāli atbalstīja AS "Swedbank", un piemiņas veltes no universitātes. Muzikālu sveicienu laureātiem bija sagādājis LLU Lauksaimniecības fakultātes students Didzis Melderis, kurš plašākai sabiedrībai zināms kā mūziķis un TV šova "X faktors" zvaigzne.

LLU Gada balvas "Uzņēmējs nākotnei" mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Gada balva „Uzņēmējs nākotnei 2018” tika pasniegta trīs nominācijās: biozinātnēs, inženierzinātnēs un mecenātismā. Šogad tika sumināti 7 uzņēmumi un viens mecenāts. Kopumā trijos gados sveikti 26 balvas nominanti, kuru vidū ir gan lieli nozaru uzņēmumi, gan jauni uzņēmēji, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Informācija par visiem „Uzņēmējs nākotnei 2018” laureātiem un sadarbības formām ar LLU.

AS “Agrofirma Tērvete”. Moderns daudznozaru lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums, kurš 2018. gadā atbalstītāja un nodrošināja regulāras studējošo prakses lopkopības fermā. Uzņēmums dod iespēju studentiem gūt praktiskās zināšanas un pieredzi vienā no Latvijas lielākajām un mūsdienīgākajām piena lopkopības fermām, veicina jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un izpratni par piena lopkopības nozari un mūsdienīgiem ražošanas apstākļiem, problēmām, iespējām, izaicinājumiem gan no dzīvnieku veselības, gan sabiedrības veselības skatupunkta.

AS “Putnu fabrika Ķekava”. Putnkopības uzņēmums, kurš iegulda resursus vides aizsardzībā un pilnveido videi draudzīgu ražošanu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas un pastāvīgi samazinot uzņēmuma darbības rezultātā radīto ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā, antimikrobiālo rezistenci. Paralēli tam uzņēmums atbalsta veterinārmedicīnas studiju procesa norisi, sniedzot iespēju ieinteresētiem studentiem iziet praksi uzņēmumā, sniedzot patoloģisko materiālu anatomijas un virusoloģijas apmācībām, kā arī aktīvi piedalās dažādu zinātnisko projektu īstenošanā.

SIA “Scandagra Latvia”. Viens no lielākajiem Latvijas lauksaimniecības nozares uzņēmumiem, kurā nodarbojas ar zemniekiem nepieciešamo preču tirdzniecību, kā arī graudu pirkšanu un pārdošanu. Uzņēmums jau vairāk kā 10 gadus sadarbojas ar LLU pētījumu saimniecībām “Vecauce” un “Pēterlauki”, organizējot tajās lauku izmēģinājumus, ko studējošie izmanto studiju noslēgumu darbu veidošanā. Turklāt 2018. gadā uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Lauksaimniecības fakultāti, kas paredz virkni studiju procesu atbalstošu aktivitāšu, tostarp dodot studējošajiem prakses un darba vietas, organizējot labāko noslēgumu darbu konkursu un finansiāli atbalstot fakultātes zinātniskās konferences.

SIA “Cloud Enterprise Systems”. Uzņēmums ir IT pakalpojumu sniedzējs un izstrādā programmatūras. Lielākā daļa uzņēmuma darbinieku ir LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventi un studenti, kuriem sākotnēji tiek piedāvātas arī prakses vietas.  Finansiāli atbalstījis fakultātes organizētos pasākumus un tās dalību Zinātnieku naktī 2018. Turklāt uzņēmuma vadītājs vada atsevišķus studiju kursus, kas saistīti ar praktisko pieredzi programmatūras izstrādē.

AS “Latvijas Finieris”. Lielākais Latvijas mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmums ir Meža fakultātes un īpaši Kokapstrādes katedras ilggadējs atbalstītājs, kam par pamatu ir LLU profesora emeritus, Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm un uzņēmuma iedibinātā zinātnes izpēte Bērzu programmas ietvaros. Tās rezultāti ir redzami šobrīd, attīstot jaunus saplākšņu produktus, kas ir ļoti labi pazīstami visā pasaulē. Uzņēmums materiāli atbalsta diplomandu, maģistrantu un doktorantu izvēlētās pētījumu tēmas, kas ir saistītas ar finieru ražošanu, saplākšņu līmēšanu un tālāku to pārstrādi, bērza mežkopību un selekciju, un zinātnisko darbu uzņēmuma ierīkotajās bērza plantācijās.  Tāpat uzņēmums iesaista savus speciālistus Meža fakultātes studiju procesa pilnveidē, lasot vieslekcijas, nodrošinot studiju noslēguma darbu tēmas, prakses iespējas un arī LLU akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi. Pēc Meža fakultātes absolvēšanas uzņēmums studējošajiem piedāvā darba vietas.

SIA “ARA Intellect”. Uzņēmums specializējies būvkonstrukciju projektēšanā 3D vidē, un paralēli profesionālajai darbībai tā darbinieki nodrošina studiju procesu Vides un būvzinātņu fakultātē, izvērtē būvniecības studentu noslēguma darbus un iesaista universitātes mācībspēkus sarežģītāku būvprojektēšanas jautājumu risināšanā. 2018. gadā uzņēmums finansiāli atbalstījis fakultātē organizēto ārvalstu eksperta semināru, tādējādi veicinot darbinieku un studējošo profesionālo pilnveidi.

Uldis Šalajevs ir LLU Informācijas tehnoloģijas fakultātes absolvents un ilggadējs universitātes studentu mecenāts. Jau 2012. gadā LLU Attīstības fondā tika iedibināta viņa finansēta un vārdā nosaukta stipendija, kas paredzēta inženierzinātņu studentu atbalstam. Līdz šim Ulda Šalajeva stipendiju ir ieguvuši piecu LLU fakultāšu 12 studenti. Uldis Šalajevs veic ļoti aktīvu sabiedrisko darbību un aktīvi piedalās dažādos sabiedriskos pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, aktīvi informējot par Eiropas Savienību un starptautiskās nevalstiskās organizācijas “ONE” misiju un darbību, vienlaicīgi arī nodrošinot publicitāti LLU.

AS “Rīgas dzirnavnieks” ir ilggadējs Pārtikas tehnoloģijas fakultātes sadarbības uzņēmums, bet 2018. gadā LLU Attīstības fondā ir dibināta uzņēmuma stipendiju programmu Pārtikas tehnoloģijas un Lauksaimniecības fakultātes studentiem, īpaši atbalstot jaunos speciālistus jau studiju laikā. Tā kā uzņēmums nodarbojas ar miltu, miltu maisījumu un graudaugu izstrādājumu ražošanu, studējošajiem tiek nodrošinātas arī prakses vietas, lai iepazītu graudaugu pārstrādes procesu un graudaugu produkcijas ražošanas procesu, uz inovācijām vērstas zinātniski pētnieciskās tēmas bakalauru un maģistru darbu izstrādei un nepieciešamās izejvielas un materiāli studiju procesa nodrošināšanai Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.

Pievienots 23/02/2019