Pārlekt uz galveno saturu

“Zelta čiekurs” par mūža ieguldījumu – profesoram emeritus Andrejam Dreimanim

4. decembrī norisinājās meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija nozares izcilākajiem cilvēkiem. Šogad balva nominācijā “Par mūža ieguldījumu” un Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirti  LLU Meža fakultātes Mežkopības katedras profesoram emeritus Andrejam Dreimanim (1941-2019). Profesors aizgājis mūžībā īsi pirms balvas pasniegšanas un to svinīgajā ceremonijā saņēma dēls Edgars Dreimanis.

Mežkopības katedras profesors Andrejs Dreimanis Meža fakultātē strādājis no 1971. līdz 2016. gadam. A. Dreimanis ir izstrādājis studiju kursu programmas akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Mežzinātne” Meža selekcijā, Meža dzīvnieku bioloģijā, Medniecībā, Mežsaimniecības pamatos un Zinātniskās pētniecības pamatos. Visos minētajos studiju kursos profesors lasījis lekcijas un vadījis laboratorijas un praktiskos darbus, kā arī mācību prakses. Laika gaitā ir sagatavots labs metodiskais nodrošinājums ar lekciju konspektiem, laboratorijas darbu žurnāliem un citiem mācību palīgmateriāliem. Kopumā sarakstīti 36 nosaukumu metodiskie materiāli. Tas nodrošina studiju procesa sekmīgāku norisi, veicina priekšmeta apgūšanas intensifikāciju un studentu patstāvīgo darbu. A. Dreimanis ir līdzautors mācību līdzeklim “Mežsaimniecības pamati”.

Divdesmit gadus profesors vadījis Mežzinātnes akadēmiskā studiju programmu un sešus gadus - Mežkopības katedru (2003.-2009.). Regulāri vadījis bakalaura darbu, kvalifikācijas un diplomdarbu izstrādi. Pavisam fakultāti beiguši 223 profesora vadīti diplomandi. Vairumā gadījumu, profesora vadītie diplomandi iegūst augstu novērtējumu, kā arī atzīmēti labāko absolventu skaitā.

Visai liels ir profesora ieguldījums maģistrantu vadīšanā. Maģistra darbus sekmīgi ir aizstāvējuši vairāk nekā 20 šīs programmas studenti. Profesora vadībā izstrādāti 2 promocijas darbi. Tos sekmīgi aizstāvējuši Ā. Jansons un O. Miezīte.

Paralēli mācību darbam tika veikts regulārs zinātniskais darbs par introducētajām koku sugām, sagatavotas vairākas apjomīgas publikācijas LLU Rakstos. A. Dreimanis ir publicējies arī Vācijas meža žurnālos. Profesors ir vadījis vairāku Meža attīstības fonda projektu izstrādi, veicis pastāvīgo parauglaukumu ierīkošanu un uzmērīšanu, kurus regulāri izmanto studentu mācību praksēs un demonstrēšanai citu valstu meža nozares speciālistiem.

Daudzus gadus A. Dreimanis aktīvi sadarbojiess ar LLU Mācību un pētījumu mežsaimniecību un Mežu pētīšanas stacijas Jelgavas informācijas centru, Mežzinātnes institūta Meža selekcijas daļu. Kopš 1995. gada koordinēja sadarbību starp Ziemeļreinas-Vestfālenes mežu pārvaldi un Meža fakultāti. Sadarbības galvenais rezultāts ir studentu prakses Vācijā, pieredzes apmaiņa un regulāri kopīgi semināri par audžu kopšanu, koku atzarošanu un nekailciršu meža apsaimniekošanas metodēm.

Vadīts Meža attīstības fonda projekts par baltalkšņa audzēm Zemgalē, kā arī mežsaimniecības vēsturisko mantojumu Šķēdes meža novadā. No 2007. līdz 2008. gadam vadīti IZM un LLU projekti. 

Profesors lasījis lekcijas vācu valodā Ēbersvaldes meža augstskolā, vadījis vācu studentu un prakses darbinieku profesionālās ekskursijas Latvijā. Profesors bijis Latvijas LMZA loceklis, darbojies Mežzinātnes promocijas padomē, bijis Mežzinātnes profesoru padomes priekšsēdētājs.

LLU Meža fakultāte izsaka līdzjūtību izcilā profesora Andreja Dreimaņa ģimenei, kolēģiem un studentiem.

“Profesors nepaspēja saņemt sev piešķirto Meža nozares gada balvu “Zelta čiekurs” nominācijā par Mūža ieguldījumu, nepaspēja saņemt sev piešķirto Medniecības gada balvu, nepaspēja paveikt to, ko vēl bija iecerējis. Bet nav jau tā, ka tikai nepaspēja. Savas dzīves laikā profesors Andrejs Dreimanis arī daudz paspēja. Mūsu atmiņās paliks kopā pavadītie brīži fakultātē, profesora vadītās ekskursijas un semināri meža objektos un viņam vien raksturīgais humors. Lai gaišs Mūžības ceļš Jums, Profesor!”

 

Pievienots 05/12/2019