Pārlekt uz galveno saturu

LLU zinātnieki piedalīsies aizsargājamo teritoriju pārvaldības pilnveidē Latvijā

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar sadarbības partneriem, tostarp LLU Meža fakultātes un Vides un būvzinātņu fakultātes pētniekiem, sāk projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Tā mērķis ir izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Projekta mērķa sasniegšanai paredzēts plašs un komplicēts  aktivitāšu kopums, kas ietver daudzveidīgus dabas teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas aspektus, saglabājot ilgtspējības principus. LLU pētnieki kopā ar kolēģiem no citām partnerinstitūcijām teritorijas apsaimniekošanas plānošanā aizsargājamās dabas teritorijās izstrādās ainavas kvalitātes novērtēšanas kritērijus un ainavu aizsardzības un ilgtspējīga tūrisma risinājumus.

Turklāt balstoties uz pieredzi par meža biotopiem un datu modelēšanu, LLU pētnieki iesaistīsies biotopu kvalitātes izvērtēšanā, kas atainos to struktūru, funkcijas un tipiskās sugas. Tādējādi tiks noteikti katras teritorijas biotopa saglabāšanas mērķi un to sasniegšanai nepieciešamie risinājumi.

Tā kā viens no projekta uzdevumiem ir sabiedrības izpratnes veidošana, paralēli paredzēta sociālo attieksmju izpēte pret bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumiem dabas aizsardzības nolūkos ilgtermiņā, kur LLU pētnieki izstrādās strukturētas intervijas, nodrošinās datu ieguvi un analīzi.

Projekta ietvarā norisināsies motivējošu mehānismu izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātās zemēs. Balstoties uz pieredzi mežu un zālāju apsaimniekošanas jautājumu ekonomisko un finansiālo aspektu analīzē, universitātes pētnieki modelēs alternatīvus scenārijus jaunajai kompensācijas sistēmai.

LLU zinātnieku kompetence saistīta ar dabas resursu un to ilgtspējīgas izmantošanas izpēti, kā arī vides novērtējumu. Līdz ar to projekta mērķu īstenošanā būtiska būs LLU Meža un Vides un būvzinātņu fakultātes zinātnieku plašā pieredze nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos mežsaimniecībā, meža ekoloģijā, ainavu plānošanā un novērtēšanā, adaptīvā meža apsaimniekošanā un inovatīvu zināšanu integrēšanā pārvaldības un lēmumu pieņemšanas procesos.

Par to liecina dalība tādos pētnieciskajos projektos kā “Ekoloģisko interešu līdzsvarošana pieaugošas dabas resursu izmantošanas kontekstā saimnieciskos mežos”, “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” un Valsts pētījumu programmā 2014. – 2018. gadam “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas”. Turklāt tajos iegūtās zināšanas pēctecīgi tiks attīstītas arī dabas aizsardzības sistēmu pilnveidē šī projekta ietvaros.

LIFE-IP LatViaNature tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums. To līdz 2028. gadam īstenos Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, LLU, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Foto: ilustratīvs, no pexels.com.

Pievienots 28/12/2020