Pārlekt uz galveno saturu

Par simbiotisko asociāciju ietekmi uz pupu produktivitāti aizstāv promocijas darbu

Attēla autors: No LLU arhīva

29. decembrī LLU Lauksaimniecības fakultātē attālinātajā atklātajā sēdē promocijas darbu "Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu (Vicia faba L.) produktivitāti" aizstāvēja Laila Dubova un ieguva zinātniskā doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnes nozarē. 

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt simbiotisko asociāciju ietekmi uz pupu (Vicia faba L). ražu un tās kvalitāti.

"Tauriņzieži ir pasaulē plaši audzēti kultūraugi, kuri simbiozē ar mikroorganismiem saista atmosfēras slāpekli. Dažādos pasaules reģionos tos audzē atšķirīgā apjomā. Arī Latvijā pākšaugu audzēšanas apjoms ir mainīgs. To ietekmē ES direktīvas, kas izvirza prasības laukaugu sējplatību dažādošanai, kā arī izmaiņas audzēšanas tehnoloģijās un produkcijas realizēšanas iespējas. Aktualizējas arī nepieciešamība dažādot pākšaugu pielietojuma jomas. Vēsturiski pupas pārsvarā audzēja kā proteīna avotu lopbarībā un tikai nelielos apjomos dārza pupas – cilvēku uzturam. Pašlaik pākšaugu pielietojums paplašinās un attīstās arī to pārstrādes jomas, lai uzlabotu iespējas pākšaugu produkciju vairāk iekļaut cilvēka uzturā. Tauriņzieži, tai skaitā pupas, aizvien vairāk tiek novērtēti arī no vides kvalitātes skatupunkta, jo to iekļaušana augu maiņā ne tikai samazina nepieciešamo minerālā slāpekļa patēriņu un N2O emisiju no augsnes, ko izraisa mikrobioloģiskie procesi, bet arī uzlabo augsnes struktūru, un tas ir labs priekšaugs citiem kultūraugiem," atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika izvērtētas LLU Augsnes un augu zinātņu institūta gumiņbaktēriju kolekcijā esošo Rhizobium leguminosarum celmu piemērotība efektīvas simbiozes nodrošināšanai pupām V. faba L., novērtēta pupu V. faba L. mikorizācijas pakāpe inokulētos un neinokulētos sējumos, skaidrota vides faktoru ietekme uz simbiotisko asociāciju veidošanos un efektivitāti, kā arī tika novērtēts, vai pupu ražas kvalitātes paaugstināšanai ir lietderīgi veikt sēklu dubultinokulāciju ar simbiotiskajiem mikroorganismiem.

Savukārt noslēgumā darba autore L. Dubova secina: "LLU Gumiņbaktēriju kolekcijas baktēriju celmi uzrāda atšķirīgu aktivitāti un spēju veidot simbiozi ar pupām. Noskaidrots, ka vides faktoru ietekmes mazināšanai lietderīgi inokulācijai lietot gumiņbaktēriju asociācijas. Gumiņbaktēriju lietošana kopā ar mikorizas sēnēm stimulēja mikorizācijas intensitāti. Konstatēts, ka minerālā slāpekļa papildmēslojums neveicināja mikorizas sēņu iedzīvošanos pupu saknēs."

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Ina Alsiņa.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru  promocijas darba pilnais teksts pieejams bibliotēkas repozitorijā un bibliotēkas datubāzē "LLU aizstāvētie promocijas darbi".

Pievienots 29/12/2020