Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes

Valsts finansēto vietu skaits 18
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1200 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45526
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas.

Specializācijas virzieni: vides inženierzinātne, hidrotehnika un ūdenssaimniecība, zemes pārvaldība, ģeodēzija.

Karjeras iespējas

Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu.

Iepriekšējā izglītība

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vides un ūdenssaimniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ainavu arhitektūrā, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs, vides zinātnē, vai citās dabas un inženierzinātnēs, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz trīs gadi (120 KP).

Citu studiju virzienu absolventi ar izziņu no darbavietas apliecina vismaz divu gadu profesionālo darba pieredzi ar attiecīgo izvēlētās maģistra studiju programmas specializāciju saistītā jomā. Izziņā norāda ieņemamo amatu, darba stāžu un darba pienākumu aprakstu.

Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmās „Vide un ūdenssaimniecība” un „Zemes ierīcība”, konkursā saņem 2 papildus balles.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Datorvadība un datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Profesors, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Vides un ūdenssaimniecības katedra, e-pasts: ainis.lagzdins@llu.lv

 

Apgūstamie studiju kursi