Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija

Valsts finansēto vietu skaits 10
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 800 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2024-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45310
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (Mg.sc.soc.)
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas speciālisti vadošam darbam valsts pārvaldes, pašvaldību un citās institūcijās Latvijas reģionos un lauku teritorijās, kā arī zinātniski pētnieciskam darbam, kuri:

  • ir kompetenti izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus un spēj analizēt un risināt problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā;
  • pārzina valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendences;
  • pārzina socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences;
  • prot lietot zinātniskā darba metodes, patstāvīgi veicot socioloģisku pētījumu;
  • prot patstāvīgi lietot sociālo zinātņu pamatzināšanas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos. 
Iepriekšējā izglītība
  • bakalaura grāds socioloģijā;
  • bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā;
  • augstākā profesionālā izglītība studiju programmā, kura dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā;
  • augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.sc.soc. Līga Paula, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, e-pasts: liga.paula@llu.lv, tālrunis: 26321667

Apgūstamie studiju kursi