Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana

  Pamatstudijas   Maģistra studijas   Doktora studijas

 

Pamatstudijas

Uzņemšana visās LLU pamatstudiju programmās tiks organizēta 2021. gada vasarā, par ko detalizēta informācija tiks publicēta vēlāk.

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu pamatstudijās pieejama šeit. 


 
Maģistra studijas
 
Uzņemšana maģistra studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana" norisinās no 2021. gada 23. līdz 31. janvārim (plašāka informācija pieejama, izmantojot šo saiti). Savukārt pārējās LLU īstenotajās augstākā līmeņa studiju programmās uzņemšana tiks organizēta 2021. gada vasara, par ko informācija tiks publicēta vēlāk. 

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu augstākā līmeņa studijās pieejama šeit. 


Svarīgi datumi uzņemšanai doktora studijās

2020./2021. studiju gada pretendentu dokumentu pieņemšana valsts budžeta finansētās doktora studiju vietās paredzēta no 2021. gada 25. līdz 29. janvārim. Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu, līdz mēneša 15. datumam.

LLU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs: “Agrārā un reģionālā ekonomika”, “Ainavu arhitektūra”, “Būvzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Koksnes materiāli un tehnoloģijas”, “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Mežzinātne”, “Pārtikas zinātne”, “Veterinārmedicīna” un “Vides inženierija”.

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās studiju programmās notiks no 25. līdz 29. janvārim Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 vai arī nepieciešamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, var iesūtīt e-pastā: jelena.ruba@llu.lvSavukārt līgumu slēgšana norisināsies 1. februārī (Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00).