Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālā informācija studējošiem

Bilde

Studiju norises kārtība

Studiju laikā doktorants apgūst teorētiskos kursus, nokārto promocijas eksāmenus, veic pētniecisko darbu, prezentē rezultātus zinātniskās konferencēs, publicē tos starptautiski atzītos un citējamos zinātniskos izdevumos. Studiju noslēgumā sagatavo un iesniedz aizstāvēšanai promocijas darbu un tā kopsavilkumu.

Teorētiskie kursi

Doktora studiju programmas kopapjoms 120 KP. Doktora studiju programmu izpildes vadlīnijas nosaka, ka  teorētisko studiju (apakšnozares speckurss, pētījuma virziena speckurss, svešvalodas speckurss, pētījumu metodoloģijas kurss) apjoms - 20 - 30 KP, zinātniskā darba (pētniecība, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs, pētījumu rezultātu  publicēšana) apjoms -  90 - 100 KP.

 

 On-line pieteikšanās doktora studiju teorētiskajiem kursiem

Plāni un atskaites

Doktorants divu mēnešu laikā pēc imatrikulācijas izstrādā un iesniedz doktora studiju individuālo darba plānu pirmajam studiju gadam; par studiju plāna izpildes gaitu pusgadā iesniedz starpatskaiti un katedras/institūta pārskatu; atestācija turpmākām studijām notiek katra doktora studiju gada beigās, vērtējot iesniegto studiju gada atskaiti un nākamā studiju gada darba plānu; apstiprinātus plānus un atskaites iesniedz Studiju centrā 180.telpā.

Iesniegumi

Divas nedēļas pirms promocijas eksāmena kārtošanas doktorants Studiju centrā iesniedz iesniegumu par eksāmena kārtošanu. Promocijas eksāmena komisiju apstiprina ar studiju prorektora rīkojumu, pamatojoties uz doktoranta iesniegumu.

Studiju laikā doktorants var pieprasīt studiju pārtraukumu (akadēmisko atvaļinājumu) ar kopējo laiku līdz diviem gadiem. Akadēmisko atvaļinājumu piešķir un studijās atjauno ar LLU rektora rīkojumu, pamatojoties uz akadēmiskā atvaļinājuma pieprasījuma iesniegumu vai atjaunošanās iesniegumu.

Finansējums

Stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas tiek piešķirtas, nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi par stipendijām Ministru kabineta noteikumi Nr.740.

Par valsts budžeta līdzekļiem studējošais pilna laika doktorants var saņemt LR normatīvajos aktos noteikto stipendiju, kā arī noslēdzot papildus līgumu ar LLU, kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei.

Pieteikšanās minimālai mēneša stipendijai doktora studijās notiek divas reizes gadā augusta un janvāra mēnesī, iesniedzot stipendijas pieprasījuma iesniegumu. Iesniegumu un pielikumus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju iesniedz Studiju centrā. Pieteikšanās kredītam pielīdzinātai stipendijai zinātniskā grāda ieguvei notiek vienu reizi gadā septembra mēnesī, konkursa kārtībā. Vienu reizi semestrī, saskaņā ar Stipendijas piešķiršanas nolikuma kritērijiem, var pieteikties vienreizējai stipendijai.