Pārlekt uz galveno saturu

Anda Ābeles promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Kokapstrādes katedra, Sēžu zāle, Dobeles iela 41, Jelgava

Promocijas darba tēma: "Apses (Populus Tremula L.) koksnes garenzāģešanas zāģripu griežņu nodilums un tā prognozēšana"

Promocijas darba aizstāvēšna: 25. augustā plkst. 10.00, LLU Mežzinātnes nozares un Materiālzinātnes nozares Koksnes materiāli un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Dobeles ielā 41, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:

  1. Profesors, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Henn Tuherm
  2. Dr.sc.ing. Mārtiņš Ernests Sleņģis
  3. Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns

Promocijas darba kopsavilkums.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html

Pievienots 07/07/2017
Portāla administrators