Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Sakārtot augošā secībā Topic Vadītajs
Linda Valkovska Zoonozes Q drudža ierosinātāja (Coxiella burnetii) sastopamība pienā, piena produktos un vidē Latvijā Occurrence of zoonosis Q fever causing bacteria (Coxiella burnetii) in milk, milk products and environment in Latvia Dr. biol. Lelde Grantiņa-Ieviņa; Dr. med. vet. Kaspars Kovaļenko
Mihails Šilovs Zivju apstrādes nozares optimizācijas iespējas Latvijā Optimization possibilities of the fish processing industry in Latvia Dr. oec. Irina Pilvere
Inese Blanka Zināšanu pārvaldība ilgspējīgai reģionu attīstībai Knowledge management for regional sustainable development Dr. oec. Andra Zvirbule
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Kristīne Valujeva Zemes lietošanas veidu optimizācijas novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā The Assessment of Optimisation of Functional Land Management in Latvia in the Context of Climate Policy Dr. oec. Aleksejs Nipers; PhD Rogier Schulte
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Andrejs Sņegovs Viena motora divasu piedziņas saulei sekojošas ierīces konstrukcijas pamatojums Substantiation of the construction of one engine two axes solar tracking device Dr. sc. ing. Imants Ziemelis
Sanita Vucāne Viedtālruņa izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu noteikšanai augu eļļās Use of smartphone for detection of biologically active compounds in vegetable oils Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Ingūna Lazdiņa Vieda transporta ceļu tīkla ieviešana ekonomiskās izaugsmes un policentriskas attīstības uzlabošanai Development of the smart transport road network to improve economic growth and polycentric development Dr. oec. Andra Zvirbule
Inta Ostrovska Viedās attīstības novērtējums Latgales lauku teritorijās Evaluation of smart development in rural areas of Latgale Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Lolita Terēze Nicmane Vidusskolēnu komunikatīvās kompetences veicināšana mediācijas nodarbībās Promoting Communicative Competence of High School Students in mediation lessons Dr. paed. Regīna Baltušīte
Kristīne Ikauniece Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēles un ierīkošanas vietu analīze The analysis of selection and implementation of environmentally friendly drainage systems Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Baiba Paševica Veselības aprūpes pakalpojumu ekonomiskie aspekti Latvijā Economic aspects of health care system of the Republic of Latvia Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Guntars Šņepsts Vēja bojājumu prognožu modelis egļu mežaudzēs Model for prediction of wind damages in Norway spruce stands Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Jurģis Jansons
Nikolajs Būmanis Vairāku avotu datu apvienošana un analīze interaktīvai apstrādei un vizualizācijai Multi-source data fusion and analysis for interactive processing and visualization Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Terēza Korsaka Uzņēmējdarbības kreditēšana reģionālās attīstības veicināšanai Entrepreneurship lending for promoting regional devepolment Dr. oec. Gunta Grīnberga-Zālīte
Tatjana Lejava Uzņēmējdarbības atbalsts nodarbinātības veicināšanai Latvijā Support for Entrepreneurship to Promote Employment in Latvia Dr. oec. Sandija Zēverte-Rivža
Ieva Kraukle Urbāno mežu ainavas funkcionalitāte un attīstības perspektīvas ilgstpējas un klimata pārmaiņu kontekstā Functionality of urban forest landscape and development perspectives in the context of resilience and climate change Dr. arch. Kristīne Vugule; Dr. oec. Ilze Stokmane
Madara Dobele Urbānās lauksaimniecības ekonomiskie un sociālie aspekti Latvijā Economic and social aspects of urban agriculture in Latvia Dr. oec. Andra Zvirbule
Jānis Dumpis Ūdenstilpju morfometrijas un hidroloģiskā režīma izpētes metodoloģijas izstrāde Development of a methodology for the study of waterbody morphometry and hydrological regime Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš