Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu virzieni

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) prioritārie pētniecības virzieni ir grupēti trīs galvenajos zinātņu nozaru blokos:

Biozinātņu bloks, kurā  galvenās pētnieciskās aktivitātes ir saistītas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un veterinārmedicīnu.

Inženierzinātņu bloks, kurā  galvenās pētnieciskās aktivitātes ir saistītas ar pārtikas tehnoloģijām, enerģētiku, viedām mašīnām un tehnoloģijām (īpaši lauksaimniecībā, mežsaimniecībā), informācijas tehnoloģijām, būvniecību, kokapstrādi, ģeodēziju, vidi un ūdenssaimniecības jautājumiem (tai skaitā siltumnīcefekta gāzēm (SEG) un lauksaimniecības notecēm).

Sociālo zinātņu bloks, kurā galvenās pētnieciskās aktivitātes ir saistītas ar ekonomiku un uzņēmējdarbību (īpaši agrāro un reģionālo ekonomiku), socioloģiju, ainavu arhitektūru, pedagoģiju, zemes pārvaldību. Detalizēta informācija pieejama mājaslapā: https://socialsciences.llu.lv/en

LBTU specializācijas nozares ir izvēlētas, balstoties LBTU zinātniskajā kompetencē, un atbilst to Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto perspektīvo ekonomikas jomu vajadzībām, kurās jāveido Latvijas inovāciju kapacitāte.

LBTU prioritārie pētniecības virzieni un tajos darbojošās universitātes struktūrvienības.

Pētniecības virziens Pētniecības virziena vadošā vienība
LF VMF MF TF PTF VBF ITF ESAF Zeml
Biozinātņu bloks
Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un bezmugurkaulnieku izpēte x**                
Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu pētījumi x**               x
Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot vidi saudzējošas tehnoloģijas x**               x
Dzīvnieku produktivitātes un funkcionālās efektivitātes pilnveide x**                
Dzīvnieku gremošanas aparāta morfofunkcionālie pētījumi ontoģenēzes un slimību patoģenēzes aspektā   x**              
Jaunu diagnostikas, ārstēšanas metožu, medikamentu, barības un barības piedevu izpēte   x**              
Infekcijas un invāzijas slimību ierobežošana un profilakse   x**              
Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumi     x**            
Meža darbu un tehnikas ietekme uz meža ekosistēmu, iegūstamo produktu iznākuma, uzmērīšanas kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju vērtējums     x**            
Meža resursu ekonomika un meža apsaimniekošanas plānošana     x**            
Darba vides ekoloģija     x**            
Pārtikas drošība un riski         x**        
Inženierzinātņu bloks
Koksnes materiālu un tehnoloģiju pētījumi     x**            
Ilgtspējīgas enerģijas izmantošana spēkratos       x**          
Viedās tehnoloģijas un roboti biosistēmās       x**          
Atjaunojamās enerģijas iegūšana un izmantošana       x**          
Ražošanas blakusproduktu un atlikumvielu samazināšana un racionāla izmantošana       x**          
Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi         x**        
Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos         x**        
Klimata pārmaiņas samazinošu un vides tehnoloģiju, hidroloģijas un lauksaimniecības noteču pētījumi           x**      
Tālizpētes, ģeodēzijas un ģeotelpiskie pētījumi           x**      
Ilgtspējīga būvniecība, jaunu, inovatīvu būvmateriālu izstrāde un to īpašību pētījumi           x**      
Būvkonstrukciju drošums un darbība ilgstošā slogojumā           x**      
Sistēmbioloģija, metabolisko tīklu modelēšana un optimizācija             x**    
Informācijas tehnoloģiju risinājumi, matemātiskās modelēšanas un statistikas pielietošana lauksaimniecības, vides un mežzinātnēs             x**    
Starpkultūru informācijas sistēmu izstrāde un novērtēšana             x**    
Sociālo zinātņu bloks
Profesionālā izglītība un karjeras atbalsts sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai       x**          
Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldības pētījumi           x**      
Urbānās un lauku ainavas izpēte un attīstība           x**      
Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika               x**  
Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte               x**  
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja               x**  

 x**- notiek mērķsadarbība, tās ietvaros definēti vienādi pētniecības virzieni, nodrošinot savstarpējo papildinātību.

Mērķsadarbība ar LBTU pārraudzības institūcijām 

Vairākos pētniecības virzienos LBTU struktūrvienības cieši sadarbojas ar LBTU pārraudzībā esošajām institūcijām: Agroresursu un ekonomikas institūtu, Dārzkopības institūtu un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centru. Mērķsadarbības galvenie mehānismi: kopīgi pētījumi, kopīgas zinātniskās darba grupas, datu apmaiņa. 

Pētniecības virziens Agroresursu un ekonomikas institūts Dārzkopības institūts Latvijas Augu aizsardzības pētniecības institūts
Biozinātņu bloks
Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un bezmugurkaulnieku izpēte     x**
Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu pētījumi x*   x*
Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot vidi saudzējošas tehnoloģijas x* x* x*
Inženierzinātņu bloks
Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi x* x*  
Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos x* x*  
Sociālo zinātņu bloks
Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika x**    
Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte x**    
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja x**    

x- notiek mērķsadarbība, pētījumi tiek īstenoti, lai nodrošinātu kompleksu pieeju tēmas jautājumu risināšanā.
x**- notiek mērķsadarbība, tās ietvaros definēti vienādi pētniecības virzieni, nodrošinot savstarpējo papildinātību.