Pārlekt uz galveno saturu

Senāts

Senāts

Senāts ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas, saskaņā ar LLU Satversmi, apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas darbības sfēras.

Senātu ievēlē Konvents uz trim gadiem. 

Senāta darba vadīšanai senatori uz Konventa pilnvaru laiku ievēlē Senāta priekšsēdi un vietnieku. Šajos amatos ievēlē ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas un tajos nevar būt rektors vai prorektors. 

Senāta priekšsēdis (vietnieks) plāno un vada Senāta sēdes, organizē izskatāmo jautājumu sagatavošanu, kontrolē Senāta lēmumu izpildi.

Senāta sekretārs izziņo Senāta sēdes un to darba kārtību, sēdēs veic senatoru reģistrāciju, protokolē sēdes, pavairo un izsūta senatoriem un struktūrvienībām lēmumprojektus un lēmumus, sagatavo sēžu protokolu izrakstus, kārto lietvedību.

Senātu sasauc vismaz sešas reizes gadā. Izņēmumi iespējami ar īpašu Senāta lēmumu. Senāta darba kārtība un apspriežamo lēmumu projekti izziņojami vai publicējami iepriekšējā nedēļā pirms Senāta sēdes.

Senāta sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse no senatoriem. Lemjot par Padomnieku konventa locekļu ievēlēšanu, goda nosaukumu piešķiršanu, izvirzīšanu valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanai un ierosinājumu Ministru kabinetam atcelt rektoru no amata senatori balso aizklāti. Aizklātu balsojumu var pieprasīt arī citos gadījumos, ja par to atklāti balsojot nobalso vismaz puse no klātesošajiem senatoriem. Balsojot lēmumu pieņem ar vairāk kā pusi klātesošo senatoru balsīm, ja atsevišķi normatīvie akti neprasa citu balsošanas kārtību. 

Senāta sēdes ir atklātas. Sēde vai sēdes daļa ir slēgta, ja to pieprasa ne mazāk kā puse klātesošo senatoru. Senāta lēmums, ja lēmumā nav noteikts citādi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.  Senāta pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LLU Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Senāta nolikumu apstiprina un groza LLU Konvents.