Pārlekt uz galveno saturu

Pamatstudijas

 

  Studiju programmas   Uzņemšanas un konkursa kritēriji   Dokumenti uzņemšanai   Vienotā pieteikšanās Latvija.lv   Uzņemšana ārpus konkursa

 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā plašas studiju iespējas, tostarp valstī unikālas studiju programmas. Jaunums! Augstskolā licencētas jaunas bakalaura studiju programmas studijām angļu valodā:

Studijām pieteikties var personas ar vidējo izglītību. Uzrādot sertificētas institūcijas apliecinājumu par angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī, un izpildot augstskolā noteiktās uzņemšanas prasības. Programmas tiek īstenotas tikai par maksu.

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās valsts valodā, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Slēdzot studiju līgumus, fakultātē jāuzrāda iepriekš minēto dokumentu oriģinālus, no kuriem tiek izveidotas kopijas personas lietas noformēšanai saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 7. daļu.

Maksa par pieteikuma reģistrāciju

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu iespējams veikt uz vietas, uzņemšanas punkta kasē, maksājot skaidrā naudā vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Zināšanai! Reflektantiem, kuri veica pieteikšanos studijām vienotajā uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā (VUPP IS), bet nenoslēdza studiju līgumu, papildus uzņemšanā piesakoties uz vakantajām studiju vietām, atkārtoti pieteikuma maksa nav jāveic. Reflektants uzrāda pieteikuma apliecinājumu no VUPP IS vai maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu.

LLU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000
Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379

Uzņemšana ārpus konkursa

* Ārpus konkursa pilna un nepilna laika studijās uzņem reflektantus, kuri izpildījuši iepriekš norādīto noteikumu prasības un ir:

 • LR Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto starptautisko un LR olimpiāžu, LR skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa pirmo triju vietu/pakāpju ieguvēji fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos un zinātņu nozarēs/sekcijās:
Fakultāte Mācību priekšmets Zinātņu nozares/sekcijas Laika periods

Lauksaimniecības (LF)

Veterinārmedicīnas (VMF)

Bioloģija, Ķīmija

Bioloģijas, Ķīmijas, Zemes zinātņu un ar to saistīto vidi (tikai studiju programmā "Lauksaimniecība"), Medicīnas un veselības zinātnes (tikai studiju programmā "Veterinārmedicīna"), Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Pēdējo 3 gadu laikā
Pārtikas tehnoloģijas (PTF) Bioloģija, Ķīmija

Bioloģijas, Ķīmijas

Pēdējo 3 gadu laikā
Ekonomikas un sabiedrības attīstības (ESAF) Matemātika (tikai studiju programmā "Ekonomika")

Ekonomikas un uzņēmējdarbības, Matemātikas, Socioloģijas, Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas, Tiesību zinātnes, Vēstures un arheoloģijas

Pēdējo 3 gadu laikā
Informācijas tehnoloģiju (ITF) Fizika, Matemātika

Astronomijas, Fizikālo, Datorzinātnes un informātikas,  Informātikas (programmēšana), Inženierzinātņu un tehnoloģiju, Matemātikas

Pēdējo 3 gadu laikā
Vides un būvzinātņu (VBF) Fizika, Matemātika (tikai studiju programmā "Būvniecība")

Astronomijas (tikai studiju programmā "Būvniecība"), Fizikālo, Inženierzinātņu un tehnoloģiju, Matemātikas, Humanitārās un mākslas zinātnes (tikai studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana"), Zemes zinātņu un ar to saistīto vidi (tikai studiju programmās "Vide un ūdenssaimniecība" un "Zemes ierīcība un mērniecība")

Pēdējo 3 gadu laikā
Meža (MF) Fizika (tikai studiju programmā "Kokapstrāde"), Matemātika

Fizikālo, Inženierzinātņu un tehnoloģiju, Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, Matemātikas, Zemes zinātņu un ar to saistīto vidi (tikai studiju programmā "Mežzinātne")

Pēdējo 3 gadu laikā
Tehniskā (TF) Fizika, Matemātika

Astronomijas, Fizikālo, Datorzinātnes un informātikas, Informātikas (programmēšana), Inženierzinātņu un tehnoloģiju, Matemātikas, Humanitārās un mākslas zinātnes (tikai studiju programmā "Dizains un amatniecība")

Pēdējo 3 gadu laikā
 • Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences – konkursa laureāti, kuri ieguvuši LLU apliecinājumu;
Zinātņu nozares grupa Fakultāte, studiju programma Iegūtā vieta (pakāpe)
Dabaszinātnes LF, PTF, VBF, MF, TF, ESAF, ITF 1., 2
VMF 1.
Medicīnas un veselības zinātnes VMF 1.
Inženierzinātnes un tehnoloģijas ITF, TF, MF, VBF 1., 2
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes LF, MF 1., 2
VMF 1.
Sociālās zinātnes ESAF 1., 2
Humanitārās un mākslas zinātnes TF (studiju programmā "Dizains un amatniecība"), ESAF
VBF (studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana")
1., 2
 • LLU fakultāšu organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās un konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar fakultāšu apliecinājumu;
 • Saņēmuši tehnikuma/profesionālas vidusskolas un LLU apliecinājumu par iespēju iegūt valsts finansētu studiju vietu tehnikuma/profesionālas vidusskolas absolvēšanas gadā.
 • LR skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu 2019. gada konkursa zinātņu nozares "Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes" dalībnieki.

Uz valsts finansētajām (budžeta) vietām, ja studijas notiek valsts valodā, LLU var pretendēt:

 • LR pilsonis vai nepilsonis;
 • Eiropas Savienības pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis, Šveices Konfederācijas pilsonis vai Eiropas Kopienas pastāvīgais iedzīvotājs ar derīgu uzturēšanās atļauju, pie noteikuma, ja ievērotas LLU uzņemšanas prasības.

Ārvalstnieki, kuri nevar pretendēt uz valsts finansētajām studiju vietām, piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem saskaņā ar uzņemšanas prasībām.

Lai reflektants, kurš ieguvis izglītību ārvalstīs, varētu pieteikties studijām, izglītības dokumenti jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) to ekspertīzei, bet konkursa kritērijiem nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic LLU. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants.

Valsts centralizētie eksāmeni (CE) un gada atzīmes (GA) uzņemšanai pamatstudiju programmās:

 • LLU noteiktajos obligātajos Valsts centralizētajos eksāmenos (CE) latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā ir sekmīgs vērtējums. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543. Ja vidējā izglītība iegūta, laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam ieskaitot, un nav kārtots CE matemātikā, tā vērtējumu var aizstāt ar GA matemātikā;
 • fakultātes noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā ir sekmīgs CE vērtējums vai sekmīga (ne zemāka par 4 ballēm) vidējās izglītības atestāta/diploma gada atzīme (GA);
 • sekmīga GA latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un fakultātes noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā - personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ja ir atbrīvojums no CE kārtošanas;
 • centralizēto eksāmenu uzskata par sekmīgu, ja tā daļu vidējais punktu skaits procentos ir vismaz 5 (pieci).

Obligātos Valsts centralizētos eksāmenus (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā var aizstāt atestāta/diploma gada atzīmes tikai gadījumā, ja:

 • vidējā izglītība iegūta pirms 2004. gada; 
 • ir atbrīvojums no centralizētajiem eksāmeniem;
 • izglītība iegūta ārvalstīs.

Ja vidējā izglītība jau iegūta, katru gadu ir iespēja pieteikties Centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai tajās augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru. Atestātā neesošo vai nesekmīgo, uzņemšanai nepieciešamo atestāta/diploma GA var aizstāt ar sekmīgi (ne zemāku par 4 ballēm) nokārtotu LLU sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu. Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem LLU Mūžizglītības centrā.

Ja absolvēta koledža vai cita augstskola. Studijas LLU vecākos kursos var turpināt arī vairāku koledžu un augstskolu absolventi, ja viņu iegūtā izglītība atbilst prasībām, kuras nosaka savstarpējās sadarbības līgums vai fakultātes domes lēmums. Pieteikties studijām var līdz kārtējā semestra sākumam fakultātes dekanātā. Vēlams sazināties un vienoties ar dekanātu par atjaunošanos studijās reģistrācijas periodā augusta mēnesī. Lai uzzinātu studiju gada reģistrācijas perioda un studiju semestru sākumus, skatiet studiju gada iedalījumu.

Vienotā pieteikšanās Latvija.lv 

Vienotā uzņemšana

Priekšrocības vienotajā pieteikšanās sistēmā:

 • iespēja pieteikumu aizpildīt mājās;
 • uzrādīt dokumentus jebkurā, dzīvesvietai tuvākajā augstskolu uzņemšanas punktā;
 • par vienu maksu (35,- EUR) izvēlēties līdz pat 10 studiju programmām un 20 prioritātēm (kā atsevišķa prioritāte jānorāda budžeta, maksas, pilna, nepilna laika studiju vieta);
 • savām izredzēm tikt vienā vai otrā programmā var sekot līdzi e-pakalpojumā;
 • konkursa rezultātu saņemt SMS vai e-pastā.

Kā pieteikties studijām vienotajā sistēmā?

Pieteikties studijām varēsi elektroniski izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē, ierodoties uz vietas vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktiem.

Piesakoties elektroniski, vienā no norādītajiem uzņemšanas punktiem obligāti jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, lai operators varētu apstiprināt Tavu pieteikumu.

Ja nevari ierasties pats:

 • pilnvaro kādu citu personu, kura ieradīsies ar Tavu pilnvaru, savu pasi un Taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kura nav jāapstiprina);
 • notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja Tavai pilnvarotajai personai Tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.

Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām varēs norādīt līdz 10 studiju programmām un 20 prioritātēm no vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu studiju programmu piedāvājuma.
Katra prioritāte sastāv no: studiju programmas + studiju formas (pilna vai nepilna laika) + studiju finansējuma (budžeta vai maksas).
Programmas ir jāsakārto rindā prioritārā secībā - tātad kā pirmā prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā otrā prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle u.t.t.
Piemēram:

Prioritāte

Studiju programma

Augstskola

Studiju forma

Finansējums

1. prioritāte

Datorvadība un datorzinātne

LLU

Pilna laika

Budžeta

2. prioritāte

Datorsistēmas

RTU

Pilna laika

Budžeta

3. prioritāte

Datorzinātnes

LU

Pilna laika

Budžeta

4. prioritāte

Datorvadība un datorzinātne

LLU

Pilna laika

Maksas

5. prioritāte

Datorsistēmas

RTU

Pilna laika

Maksas

6. prioritāte

Datorzinātnes

LU

Pilna laika

Maksas

Atceries! Noteikti jāizvēlas studiju programma par maksu kā atsevišķa, zemāka prioritāte, un, neizturot konkursu uz budžeta vietu 1. kārtā, turpini piedalīties konkursa 2. kārtā, jo pēc līgumu slēgšanas var palikt brīvas arī budžeta vietas.

Ievēro! Sakārtojot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli, jo konkursa rezultātā iegūsi studiju vietu tikai vienā no prioritātēm.
Izmantojot prioritātes, konkursa rezultātu aprēķināšanā pēc noteikta algoritma, katram tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1 .prioritātes uz leju. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas vairs nevarēsi mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

Kā samaksāt par pieteikumu?

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, reģistrācijas maksa ir EUR 35. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.

Piesakoties elektroniski, samaksu var veikt:  

 1. Izmantojot portālā pieejamo maksāšanas iespēju ar internetbanku. Šādā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa.
 2. Izdrukājot no portāla rēķinu un apmaksājot to jebkurā veidā - bankā, pastā, citā internetbankā u. c. Šādā gadījumā, ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apliecinājums) par veikto maksājumu. Samaksu elektroniskajā pieteikumā var arī neveikt. Tādā gadījumā, atnākot uz uzņemšanas punktu uzrādīt dokumentus, reģistrācijas maksu varēs samaksāt uz vietas.

Piesakoties klātienē un uzrādot dokumentus augstskolas uzņemšanas punktā, samaksāt varēs uz vietas kasē ar skaidru naudu.

Kā notiek konkurss?

Konkursa rezultātu aprēķināšana notiek informācijas sistēmā, - pēc noteikta algoritma tiek atrasta viena labākā iespējamā vieta no Tava prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1.prioritātes uz leju.

Izturot konkursu, Tu saņem tiesības slēgt līgumu noteiktā studiju programmā. Pēc konkursa beigām savā elektroniskajā pieteikumā redzēsi statusu „Izturējis konkursu” pie vienas vai nevienas studiju programmas un teksta paziņojumu par tālāk veicamajām darbībām. Konkursa rezultātu saņemsi arī mobilajā tālrunī SMS veidā, bet e-pastā būs plašāka informācija par turpmāko procesu, tāpēc noteikti būtu jāiepazīstas ar informāciju savā e-pastā.

Konkurss uz studiju vietām

Uzņemšanas konkurss norit, izvērtējot centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestāta vai diploma gada atzīmes fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos. Vairāk informācijas par konkursa vērtēšanas kritērijiem var uzzināt LLU uzņemšanas noteikumos pamatstudijās.

Pēc eksāmenu rezultātu ievadīšanas (LLU vienīgais eksāmens ir zīmēšanā studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana") informācijas sistēmā notiek konkursa rezultātu aprēķināšana, kad pēc noteikta algoritma katram reflektantam tiek atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta.

Iestājpārbaudījumā jāzīmē klusās dabas uzstādījums, kas sastāv no nevairāk kā 3 priekšmetiem. Zīmējums veicams ar parastajiem zīmuļiem uz A3 formāta papīra lapas. Molberti un papīrs tiks nodrošināti, bet var ņemt līdzi/izmantot arī savu papīru. Zīmuļus un dzēšgumiju vēlams ņemt līdzi.  Zīmējumā jāattēlo klusā daba ar uzkonstruētiem un izēnotiem diviem vai trim objektiem, kā arī jāattēlo uzstādījuma fons un krītošās ēnas. Darbs veicams 90 minūtēs. Vērtēšanas kritēriji - zīmējuma kompozicionālais izvietojums lapā, zīmējamo priekšmetu uzbūves izpratne un attēlošana zīmējumā, gaismu un ēnu attēlojums zīmējumā, perspektīvas efekta ievērošana zīmējuma uzbūvē un ēnošanā, zīmējuma grafiskais attēlojums.

Pēc konkursa beigām reflektants elektroniskajā pieteikumā redz statusu „Izturējis konkursu" pie vienas no prioritārā secībā sakārtotajām studiju programmām un teksta paziņojumu par tālāk veicamajām darbībām.

Konkursa rezultātus reflektantam nosūtīs kā ziņojumu uz e-pastu automātiski no sistēmas vai SMS uz pieteikumā norādīto mobilo telefonu.

Ievēro! Neizturot konkursu vai izturot konkursu zemākā no savām izvēlētajām prioritātēm, obligāti jāpiesaka dalība konkursa 2.kārtai, tā iegūstot vēl vienu iespēju izturēt konkursu un iegūt studiju vietu, vai arī uzlabot savu rezultātu, iegūstot studiju vietu augstākā prioritātē, tātad savā vēlamākajā studiju programmā.

Kas notiek pēc reflektantu konkursa?

Ieskaitīšana studentu kārtā jeb imatrikulācija notiek konkursa kārtībā pēc iegūto ballu summas, - reflektanti, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu, iegūst tiesības studēt par valsts finansējumu. Noteiktu studentu skaitu uzņem arī studijās par maksu.

Reflektantam, kurš konkursa kārtībā ieguvis tiesības studēt LLU, noteiktā laikā jāierodas attiecīgajā fakultātē, lai reģistrētos studijām un noslēgtu studiju līgumu. 

Pretendenti, kuri LLU Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā neierodas reģistrēties studijām savā fakultātē, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tiek izslēgti no konkursa.