Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Sakārtot augošā secībā Vadītajs
Linda Gatiņa Brūču dzīšanas morfoloģija pēc dažādu audu šķelšanas metožu pielietošanas trušiem Wound healing morphology after use of various tissue catting methods in rabbits Dr. med. vet. Dace Bērziņa; Dr.med.vet. Inga Pigiņka-Vjačeslavova
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Līga Feodorova-Fedotova Kviešu dzeltenās rūsas (ier.Puccinia striiformis) bioloģija un tās ierobežošanas iespējas Wheat yellow rust (caused by Puccinia striiformis) biology and possibilities of control Dr. biol. Biruta Bankina
Monika Bišere Redze, cilvēku darbaspējas un to nozīme darba tirgū reģionos Vision, human capacity to work and their role in the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Baiba Jansone Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā Variation of height growth of young pure Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa; Dr. silv. Linards Sisenis
Antons Seļezņovs LIDAR KMI metodes izmantošana kokaudžu attīstības prognozēšanā un meža apsaimniekošanas kontrolē Utilization of LIDAR methods in the forecasting of the stand's development and controlling of forest management Dr. silv. Dagnis Dubrovskis
Kristiāns Teters Lietotājiem pielāgotas informācijas atspoguļošanas tehnoloģijas User-adaptive information representation technologies Dr. sc. ing. Gatis Vītols
Sanita Vucāne Viedtālruņa izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu noteikšanai augu eļļās Use of smartphone for detection of biologically active compounds in vegetable oils Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Mairita Stepiņa Degradēto teritoriju izmantošanas iespējas Latvijas pašvaldībās Usage options of deprived areas in Latvia municipalities Dr.oec. Pelše Modrīte
Olga Revina Beta-glikāna izmantošanas iespējas Aeromonas hydrophila infekcijas ierobežošanai akvakultūras dzīvniekiem The use of beta-glucan to reduce Aeromonas hydrophila infection in aquaculture Dr. biol. Dina Cīrule; Dr. med. vet. Anda Valdovska
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Daira Viškere Biofotonikas iekārtu pielietojums ādas un zemādas audzēju struktūras un morfoloģijas novērtēšanai suņiem un kaķiem The study of canine and feline skin and subcutaneous tumor structure and morphology by biophotonics techniques Dr. med. vet. Ilze Matīse-Van Houtana; PhD Cugmaz Blaž
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Artūrs Veinbergs Hidroķīmisko parametru modelešana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos The simulation of hydrochemical parameters for poorly gauged river catchments Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš; Dr. sc. ing. Viesturs Jansons
Dana Gintere Sociālo uzņēmumu nozīme lauku reģionu attīstībā The role of social enterprises in the development of rural areas Dr. oec. Lāsma Līcīte-Ķurbe
Alīna Klūga Svaigi nozvejoto saldūdens zivju mikroflora Latvijā The microflora of freshly caught freshwater fish in Latvia Dr. med. vet. Margarita Terentjeva
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Sabīne Eglīte Inovatīvu barības līdzekļu ietekme uz vistu gremošanas kanālu un organismu kopumā The influence of innovative fodder resources on the poultry digestive tract and the organism as a whole Dr. med. vet. Aija Ilgaža
Jānis Ezers Institucionālās sadarbības ietekme uz ilgtspējīgu attīstību republikas pilsētās Latvijā The Impact of Institutional Cooperation on Sustainable Development in Cities of Latvia Dr. oec. Kaspars Naglis-Liepa
Ieva Siksnāne Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti The Impact Assessment of Agrohydrological Factors on the Quality of Agricultural Runoff Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš