Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Vadītajs Sakārtot augošā secībā
Jānis Vuguls Salikto bērza audžu apsaimniekošanas ekoloģiskais un ekonomiskais izvērtējums Ecological and economical evaluation of the management in mixed two-storied birch Dr. silv. Kaspars Liepiņš
Antons Seļezņovs LIDAR KMI metodes izmantošana kokaudžu attīstības prognozēšanā un meža apsaimniekošanas kontrolē Utilization of LIDAR methods in the forecasting of the stand's development and controlling of forest management Dr. silv. Dagnis Dubrovskis
Roberts Čakšs Sakņu piepes Heterobasidion spp. ietekme uz egles pieauguma dinamiku un oglekļa uzkrājumu kūdras augsnēs Influence of root rot Heterobasidion spp. on increment and carbon sequestration dynamics in spruce stands on peat soils Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Tālis Gaitnieks
Guntars Šņepsts Vēja bojājumu prognožu modelis egļu mežaudzēs Model for prediction of wind damages in Norway spruce stands Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Jurģis Jansons
Baiba Jansone Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā Variation of height growth of young pure Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa; Dr. silv. Linards Sisenis
Silva Šēnhofa Papeļu klonu stādījumu Latvijā novērtējums Assessment of poplar clone plantations in Latvia Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Kārlis Dūmiņš Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību Development of various types of commercially valuable tree species plant material depending on soil preparation method Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Raitis Rieksts-Riekstiņš Stādītu parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu augšanas gaitas modeļi Growth models of planted young Scots pine Pinus sylvestris L. stands Dr.silv. Āris Jansons
Kārlis Bičkovskis Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz siltumnīcefekta gāzu izdalīšanos pēc bebru (Castor fiber L.) darbības pārtraukšanas Influence of drainage system reconstruction on greenhouse gas emissions after the termination of beaver (Castor fiber L.) influence Dr. silv. Āris Jansons
Roberts Matisons Parastās priedes radiālā pieauguma reakcijas ekoloģiskais plastiskums un tā selekcijas potenciāls Ecological plasticity of responses of radial increment of Scots pine and its potential for breeding Dr. silv. Āris Jansons
Oskars Krišāns Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē The effect of root rot and bark stripping on wind stability of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) Dr. silv. Āris Jansons
Daiga Zute Ekosistēmas oglekļa neto piesaiste vecās skujkoku audzēs ar organiskām augsnēm ES 2030 politikas mērķu kontekstā Carbon budget in old-growth conifer stands on organic soils in the context of EU 2030 policy targets ; Dr. silv. Āris Jansons
Aigars Strūbergs Meža mašīnu datu struktūras un komunikācijas metožu ietekme uz darba efektivitāti Effects of forest machine data structure and communication methods on working effictiveness Dr.silv. Andis Lazdiņš; Dr. silv. Linards Sisenis
Aldis Butlers Siltumnīcefekta gāzu emisijas un tās ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with naturally wet and drained fertile organic soils Dr.silv. Andis Lazdiņš
Mārtiņš Graudums Enerģētiskās koksnes resursu novērtējums ciršanas vecuma audzēs nosusinātos meža augšanas apstākļos Estimation of energy wood resources in felling age stands in drained forest growing conditions Dr. silv. Aigars Indriksons
Santa Kalēja Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē Technological and economic solutions of mechanised forest biofuel production in thinnings Dr. sc. ing. Ziedonis Sarmulis; Dr. silv. Andis Lazdiņš
Agris Zimelis Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums Technology for extraction and transportation of coniferous stumps Dr. sc. ing. Ziedonis Sarmulis; Dr. silv. Andis Lazdiņš
Ainārs Belovs Intelektuālās metodes personalizētā satura izgūšanai, strukturēšanai un attēlošanai pēc lietotāja individuālām interesēm un vajadzībām Intelligent methods for extracting, structuring and displaying personalized content based on individual interests and needs of the user Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs
Vladimirs Koteļeņecs Biomasas sausā anaerobā fermentācija biogāzes ražošanai Dry anaerobic fermentation of biomass for biogas production Dr. sc. ing. Vilis Dubrovskis
Alvis Lukins Grafēna un tērauda īsšķiedru ietekmes analīze uz liektu dzelzsbetona konstrukciju stingumu Analysis of influence of graphene and steel fibers on the stiffness of reinforced concrete structures in bending Dr.sc.ing. Ulvis Skadiņš