Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Vadītajs Sakārtot augošā secībā
Jānis Vuguls Salikto bērza audžu apsaimniekošanas ekoloģiskais un ekonomiskais izvērtējums Ecological and economical evaluation of the management in mixed two-storied birch Dr. silv. Kaspars Liepiņš
Antons Seļezņovs LIDAR KMI metodes izmantošana kokaudžu attīstības prognozēšanā un meža apsaimniekošanas kontrolē Utilization of LIDAR methods in the forecasting of the stand's development and controlling of forest management Dr. silv. Dagnis Dubrovskis
Juris Katrevičs Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) augšanas raksturojums zema biezuma stādījumos Growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) characterization in low-density plantations Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Linards Sisenis
Guntars Šņepsts Vēja bojājumu prognožu modelis egļu mežaudzēs Model for prediction of wind damages in Norway spruce stands Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Jurģis Jansons
Silva Šēnhofa Papeļu klonu stādījumu Latvijā novērtējums Assessment of poplar clone plantations in Latvia Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Kārlis Dūmiņš Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību Development of various types of commercially valuable tree species plant material depending on soil preparation method Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Raitis Rieksts-Riekstiņš Stādītu parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu augšanas gaitas modeļi Growth models of planted young Scots pine Pinus sylvestris L. stands Dr.silv. Āris Jansons
Baiba Jansone Parastās egles augstuma pieaugums Height growth of Norway spruce Dr. silv. Āris Jansons
Laura Ķēniņa Oglekļa piesaistes novērtējums vecās skujkoku audzēs Assessment of carbon sequestration in old coniferous stands Dr. silv. Āris Jansons
Aigars Strūbergs Meža mašīnu datu un komunikācijas metožu izmaiņu ietekme uz darba (ekonomisko) efektivitāti Effects of changes in forest machine data and communication methods on work (economic) efficiency Dr.silv. Andis Lazdiņš; Dr. silv. Linards Sisenis
Aldis Butlers Siltumnīcefekta gāzu emisijas un tās ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with naturally wet and drained fertile organic soils Dr.silv. Andis Lazdiņš
Mārtiņš Graudums Enerģētiskās koksnes resursu novērtējums ciršanas vecuma audzēs nosusinātos meža augšanas apstākļos Estimation of energy wood resources in felling age stands in drained forest growing conditions Dr. silv. Aigars Indriksons
Ilze Laukalēja Specialty kafijas bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģisko procesu ietekmē The changes of biologically active compounds of Specialty coffee under the influence of technological processes Dr. sc. ing. Zanda Krūma
Daiva Nemeikšyte Studies of robotic manipulators for biological object processing Studies of robotic manipulators for biological object processing Dr. sc. ing. Vitālijs Osadčuks
Andrius Nemeikšis Mobile robot path planning in unknown environment Mobile robot path planning in unknown environment Dr. sc. ing. Vitālijs Osadčuks
Ainārs Belovs Intelektuālās metodes personalizētā satura izgūšanai, strukturēšanai un attēlošanai pēc lietotāja individuālām interesēm un vajadzībām Intelligent methods for extracting, structuring and displaying personalized content based on individual interests and needs of the user Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs
Māris Gailis Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros Reduction of harmful emissions from bioethanol combustion in spark ignition engines Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs
Alvis Lukins Grafēna un tērauda īsšķiedru ietekmes analīze uz liektu dzelzsbetona konstrukciju stingumu Analysis of influence of graphene and steel fibers on the stiffness of reinforced concrete structures in bending Dr.sc.ing. Ulvis Skadiņš
Kārlis Pugovičs Bērza saplāksnī ielīmēto stieņu mehāniskās īpašības Mechanical properties of glued-in rods in birch plywood Dr. sc. ing. Uldis Spulle
Jānis Mickevičs Latvijas koku sugu ietekme uz granulu izturības rādītājiem Effect of Latvian tree species on the mechanical strength of pellets Dr. sc. ing. Uldis Spulle