Pārlekt uz galveno saturu

LZA monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija"

LZA monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija"

NOSAUKUMS

Valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija".

APRAKSTS

Autoru kolektīva monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija" (416 lpp,  izdota prof. B. Rivžas red. 2018. g., zin. red. E. Jermolajeva atbild. red. A. Mukāne. Valsts un sabiedrības viedā attīstība ir pētīta un modelēta, atspoguļota monogrāfijā kompleksi no tautsaimniecības transformācijas, resursu, demogrāfijas, vides, pārvaldības, tiesiskā ietvara un zināšanu sabiedrības viedokļa.

IDEJA

Monogrāfijā ir dots ieskats blokos sastrukturētajos projektos:

  • telpiskās attīstības projektu bloks (lauku un reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā; kultūrvides attīstība, vides daudzveidības saglabāšana; sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu);
  • sabiedrības attīstības projektu bloks (sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus; refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā; sociālās un politiskās transformācijas pēckrīzes posmā);
  • ekonomiskās attīstības projektu bloks (uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos; inovācijas (tajā skaitā sociālās inovācijas) un uzņēmējdarbības attīstība atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai; sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos);
  • tiesiskais ietvars – ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde.

Katrā projektu blokā ir sniegti secinājumi un ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi. Tāpat katrā projektu blokā ir ietverti labās prakses piemēri un ekspertu viedokļi. Ekspertu viedokļi ir pausti arī saistībā ar zinātnieku izvirzītajiem valsts attīstības scenārijiem, kas izstrādāti ar Tomasa L. Sātī (Thomas L. Saaty) Hierarhiju analīzes metodi.

SADARBĪBA

EKOSOC-LV pētījumi un uz tiem balstītā monogrāfija ir starpinstitucionāls un starpdisciplinārs darbs – piedalījās universitāšu, t. sk. LLU, reģionālo augstskolu pētnieki. Pētījumu tematisko bloku vadītāji: prof. J. Krūmiņš (LU), prof. R. Počs (RTU), prof. S. Kruks (RSU), prof. B. Rivža (LLU), prof. Ā. Meikališa (LU). Reģionālās konferences organizēja LZA kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību un augstskolām, t. sk. LLU Zemgales reģionā.

REZULTĀTI

Monogrāfija tika laista klajā 2018. gadā 700 eks. lielā metienā. Monogrāfija atzīta par  LZA  nozīmīgāko sasniegumu zinātnē 2018. gadā nominācijā "Mūsdienu ekonomikas un sabiedrības kompleksa izpēte un instrumenti viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai Latvijā".

Monogrāfijas galvenā redaktore ir EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, savukārt zinātniskā redaktore ir VPP EKOSOC-LV un LLU vadošā pētniece Dr. oec. Elita Jermolajeva, bet atbildīgā redaktore Ausma Mukāne. Monogrāfija ir izmantojama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā, reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē un NVO darbā.