Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu par parastā oša destrukciju Latvijā aizstāv Ilze Matisone

Attēla autors: No LLU arhīva

29. decembrī attālināti atklātajā sēdē Ilze Matisone aizstāvēja promocijas darbu "Parastā oša Fraxinus Excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās" un ieguva zinātniskā doktora grādu mežzinātnes nozarē.

Promocijas darba mērķis ir noskaidrot parastā oša Fraxinus excelsior L. audžu kalšanas dinamiku un faktorus, kas ietekmē koku uzņēmību pret patogēnu; novērtēt slimības skarto audžu sukcesiju un atjaunošanās potenciālu.

Par tēmas aktualitāti atklāj jaunā zinātniece I. Matisone: "Parastais osis aizņem tikai 1–2% no kopējās meža platības Eiropā, tomēr tā ir ekoloģiski nozīmīga vietējā ošu suga. Kopš deviņdesmito gadu sākuma Austrumeiropā un desmit gadus vēlāk arī Centrāleiropā un Rietumeiropā novērota strauja oša audžu kalšana. Oša kalšanas cēlonis – invazīvā patogēnā sēne Hymenoscyphus fraxineus (vēlāk precizēts zinātniskais nosaukums) – noteikts 2006. gadā. Kopējā oša mirstība Eiropā svārstās no 6.9 līdz 10.1% gadā, taču apmēram 1% no ošiem uzrāda paaugstinātu rezistenci un reproduktīvo spēju. Pamatojoties uz augsto stādīto mežaudžu mirstību, oša stādīšana Eiropā ir pārtraukta, taču oša populācijas turpināšanai, daļā no nocirstajām oša audzēm tiek plānota dabiskā atjaunošana. Tādēļ ir svarīgi izprast pašreizējo oša audžu stāvokli Latvijā un, pamatojoties uz reģionāli (Eiropā) un lokāli (audzes līmenī) atšķirīgo ošu vitalitāti, apzināt faktorus, kas var ietekmēt patogēna izplatību un ošu uzņēmību pret slimību dažāda vecuma audzēs. Šāda informācija nepieciešama gan oša audžu apsaimniekošanas plānošanā, gan esošo oša ģenētisko resursu mežaudžu novērtēšanā."

Promocijas darbā tika noskaidrotas oša audžu kalšanas dinamikas reģionālās atšķirības un tās saistība ar meteoroloģiskajiem faktoriem, noteikta parastā oša ģenētiskā daudzveidība un populācijas struktūra, raksturotas oša atjaunošanās un sukcesija slimības skartajās pieaugušajās oša audzēs un jaunaudzēs, kā arī novērtēti augšanas apstākļi un saimnieciskās darbības ietekme uz oša paaugas atjaunošanos un vitalitāti.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
PhD Natālija Burņeviča
Dr. biol. Roberts Matisons
Dr. silv. Tālis Gaitnieks

Saskaņā ar vienošanos ar autoru promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast vietnē Crossref Metada Search.

Pievienots 30/12/2020