Pārlekt uz galveno saturu

Par skuju koku celmu ieguvi un transportēšanas tehnoloģisku risinājumu aizstāvēts promocijas darbs

Attēla autors: No LLU arhīva

30. decembrī attālināti atklātajā sēdē promocijas darbu "Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums" aizstāvēja Agris Zimelis un ieguva  zinātniskā doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnes nozarē.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt pamatojumu tehnoloģijai, kas ļauj skuju koku izcirtumos sagatavot un nogādāt līdz nokraušanas laukumiem celmu biokurināmo ar minimālu kopējā tehnoloģiskā procesā izmantoto enerģijas daudzumu.

"Enerģētikas sektors cieši mijiedarbojas ar citiem sektoriem, tajā skaitā mežsaimniecību, un energoresursu cena var būtiski ietekmēt kopējo valsts ekonomisko izaugsmi. Politiskā līmenī ir svarīga bioenerģētikas prioritātes noteikšana , tādējādi palielinot atjaunojamo energoresursu (AER) pašnodrošinājumu. Lielāko daļu no elektroenerģijas ražošanai patērētās dabasgāzes iespējams aizstāt ar AER, tostarp koksni. Koksnes izmantošanai enerģētikā ir priekšrocības – tā ir vietējas izcelsmes atjaunojams produkts. Kurināmās koksnes īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā Latvijā ir 31%. Šo resursu izmantošanai Latvijā vērojams stabils pieaugums no 46 tūkst. TJ 2008. gadā līdz 59.5 tūkst. TJ 2017. gadā. Nepietiekoši pētīta ir celmu koksnes ražošanas energoefektivitāte, t.i. enerģijas daudzums, kas jāpatērē, lai šo maz apgūto izejmateriālu varētu izmantot enerģijas ieguvei. Pakalpojuma potenciālajiem sniedzējiem, mežizstrādātājiem, kā arī politikas veidotājiem un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistījušās dažādās biokurināmā ilgtspējas sertificēšanas shēmās, ir nepieciešams apzināt iekārtu specifiskos parametrus un izstrādes tehnoloģiju raksturojumu, lai resursa ieguvi veiktu maksimāli efektīvi un sniegtu visiem interesentiem objektīvu informāciju par dažādiem celmu biokurināmā ieguves aspektiem. 2011. gadā pētījuma ietvaros izstrādāts celmu raušanas-plēšanas kauss MCR 500, ar kura palīdzību vienlaikus var veikt celmu raušanu-plēšanu, kā arī augsnes sagatavošanu ar pacilu veidošanas vai skarificēšanas metodi, tādējādi veicinot mērķtiecīgu meža atjaunošanu stādot vai sējot," par tēmas aktualitāti atklāj A. Zimelis.

Promocijas darbā tika izvirzīti četri pētnieciskie uzdevumi - potenciālo celmu koksnes resursu novērtējums skuju koku izcirtumos, tehnisko prasību pamatojums celmu rāvēja efektīvu darbu nodrošinošas tehnoloģiskā mezgla konstrukcijas izveidei, celmu izstrādes energobilances uzlabošanas iespēju analīze, apvienojot celmu izstrādi un augsnes sagatavošanu pirms meža atjaunošanas, kā arī enerģijas patēriņu samazinošas tehnoloģijas izstrāde celmu biokurināmā sagatavošanai un pievešanai līdz nokraušanas laukumiem.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis un Dr. silv. Andis Lazdiņš

Saskaņā ar vienošanos ar autoru promocijas darba pilnais teksts pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast vietnē Crossref Metada Search.

Pievienots 04/01/2021