Pārlekt uz galveno saturu

Santa Kalēja aizstāvējusi promocijas darbu

Attēla autors: No LLU arhīva

Decembra izskaņā  attālinātā atklātā sēdē Santa Kalēja aizstāvēja promocijas darbu "Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē", iegūstot zinātniskā doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnes nozarē.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt enerģētiskās koksnes sagatavošanas ražīgumu un ražošanas izmaksas ietekmējošos faktorus, kā arī novērtēt koksnes resursus mežaudzēs, kurās nav savlaicīgi veikta jaunaudžu kopšanas cirte.

"Jau vēsturiski īpašnieki apsaimniekojuši mežu tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu resursu pieejamību un iegūtu saimnieciski nozīmīgākos meža produktus – apaļos kokmateriālus. Augošais pieprasījums pēc koksnes produktiem liek meklēt aizvien jaunus, zinātniski un praktiski pamatotus risinājumus mežsaimniecības prakses pilnveidošanai un koksnes piegāžu uzlabošanai. Enerģētiskā koksne ir viens no atjaunojamo energoresursu (AER) veidiem Latvijā, kam joprojām ir vislielākais izmantošanas pieauguma potenciāls. Izmaiņas koksnes izmantošanas pieejā varētu sekmēt Latvijas enerģētikas attīstību, sasniedzot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus, kas saistīti ar enerģijas, kas saražota, izmantojot AER, īpatsvara palielinājumu līdz 40% no bruto enerģijas gala patēriņa. Līdzšinējie pētījumi parāda, ka vislielākie starpcirtēs teorētiski iegūstamie neizmantotie enerģētiskās koksnes krājumi atrodami audzēs, kuru vecums ir no 21 līdz 30 gadiem. Tā kā šo resursu izmantošanā iespējami dažādi tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi, pirms ražošanas uzsākšanas svarīgi izvērtēt ne vien teorētisko, bet arī tehnoloģisko un ekonomisko resursu pieejamību. Starpciršu, kas saistīta galvenokārt ar enerģētiskās koksnes ieguvi, mašinizāciju kavē ekonomiskie faktori. Līdzšinējie pētījumi Ziemeļvalstīs pierādījuši, ka līdzīga izmēra un jaudas mežizstrādes mašīnu ražīguma rādītāji, kas sasniegti, strādājot līdzīgos apstākļos, būtiski neatšķiras, kas ļauj domāt, ka mašinizētās starpcirtēs enerģētiskās koksnes ražošanā iespējams izmantot vidējās klases mežizstrādes mašīnas, ko Latvijā šobrīd plaši izmanto galvenās cirtes cirsmu izstrādē. Pētījuma aktualitāti nosaka tas, ka joprojām ir neatbildēts jautājums par piemērotāko tehnisko un tehnoloģisko risinājumu enerģētiskās koksnes ieguvē mašinizētā starpcirtē, izvērtējot mašīnu ražīgumu ietekmējošos faktorus, kā arī vērtējot mašinizētu starpciršu ekonomisko izdevīgumu," par tēmas aktualitāti stāsta jaunā zinātniece.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika noskaidroti savlaicīgi neizkoptās jaunaudzēs pieejamie koksnes resursi un tehnoloģiski pieejamās enerģētiskās koksnes resursi Latvijā, izpētīti faktori, kas ietekmē meža darbu ražīgumu un enerģētiskās koksnes ražošanas pašizmaksu mašinizēti un ar rokas motorinstrumentiem izstrādāti starpcirtes cirsmās, kā arī novērtēta dažādu starpcirtes mašinizācijas risinājumu ietekme uz enerģētiskās koksnes sagatavošanas rentabilitāti.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr. silv. Andis Lazdiņš un Dr. sc. ing. Ziedonis Sarmulis.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Pievienots 04/01/2021