Pārlekt uz galveno saturu

LLU rektore: Malnavas koledžas iekļaušanās universitātē veicinās Latvijas lauku attīstību

8. oktobrī Malnavas koledžā Ludzas novadā viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) vadības grupa, tikās ar koledžas kolektīvu un vienojās par turpmāk veicamajām aktivitātēm, jo no 2022. gada 1. janvāra koledža iekļausies LLU kā zinātnes universitātes sastāvā. Tas tiks darīts, lai nodrošinātu pēctecību lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru izglītībā un veicinātu lauku teritoriju sociālekonomisko attīstību.  

“Zināšanu nepieciešamība lauksaimniecībā un mežsaimniecībā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir būtiski augusi. Mums ir nepārtraukti jādod jaunas zināšanas topošajiem speciālistiem un jāmainās līdz ar nozarēm. Ja gribam, lai zeme ir apsaimniekota un laukos ir cilvēki, kuri strādā un vēlas tur dzīvot, kopīgi ar Zemkopības ministriju sapratām, ka LLU un Malnavā pārstāvētās unikālās jomas ir jāstiprina, lai tās nepazustu un dotu  iespēju bioekonomikas nozarēs iegūt kvalificētus speciālistus ne tikai šodien, bet arī pēc 3, 5 un arī 10 gadiem. Paaudžu maiņa un novecošanās notiek, un vertikālā integrācija no profesionālās vidējās izglītības līdz augstākajai izglītībai ir risinājums, lai spētu nodrošināt speciālistus un nepazaudētu Latvijas unikālās jomas. Šobrīd katrs strādājam atsevišķi, bet turpmāk būs iespēja strādāt kopā, lai palīdzētu Latvijas laukiem attīstīties,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Malnavas koledža ir viena no tradīcijām bagātākajām lauksaimniecības vidējās un 1. līmeņa augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Šī gada oktobrī koledža svin savas pastāvēšanas simto gadadienu, un tajā tiek īstenotas vidējās profesionālās un 1. līmeņa augstākās izglītības programmas lauksaimniecības mehanizācijā un autotransportā, augkopībā, lopkopībā, dārzkopībā un lauksaimniecības uzņēmējdarbībā. Koledžā ir plaša materiāltehniskā bāze, lai jaunieši pēc 9. vai 12. klases beigšanas varētu attīstīt spēcīgas prasmes un kompetences darbam dažādos ar lauksaimniecisko darbību saistītos uzņēmumos. Šobrīd dažāda līmeņa programmās Malnavā kopumā mācās vairāk nekā 450 audzēkņu un studentu.

Savukārt LLU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas īsteno augstākās izglītības programmas visos Malnavas koledžas mācību virzienos un nodrošina šiem speciālistiem turpmākās izglītošanās iespējas. Turklāt papildus piedāvā specializēties arī citos bioekonomikas virzienos, ne tikai lauksaimniecībā. Abu iestāžu tuvināšanās nodrošinās pēctecību programmās, veicinās izglītības kvalitāti un radīs jaunas iespējas jauniešiem, kuri par savu pirmās lauksaimniecības izglītības ieguves vietu izvēlēsies Malnavu un vēlāk nokļūs arī Jelgavā.

Vizītes laikā Malnavā LLU pārstāvji tika iepazīstināti ar koledžas piedāvātajām programmām, izstrādāto Attīstības stratēģiju 2021. – 2027. gadam un mācību vidi. Kā nozīmīgākos sadarbības virzienus ar universitāti Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale min izglītības programmu popularizēšanu, kas veicinātu jauniešu izpratni un vēlmi savu karjeru saistīt ar lauksaimniecību, jaunu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu ieviešanu, kopīgu resursu izmantošanu un iesaisti pētniecībā. Kā ne mazāk svarīgi aspekti tika minēta arī studiju programmu saskaņošana, lai nodrošinātu Malnavas absolventu integrāciju LLU.

“Malnava dažādos laikos ir bijusi ļoti prestiža izglītības iestāde ar augstiem standartiem. Mūsu mērķis ir šos standartus turēt cieņā un noturēt. Šobrīd mums ir viena no Latvijā labākajām materiāltehniskajām bāzēm lauksaimniecības tehniķa virzienam. Taču vēlamies attīstīt jaunas programmas mežsaimniecības un kokapstrādes nozarēs. Jau esam saņēmuši šai iniciatīvai atbalstu no Latgales plānošanas reģiona un nozares lielākajiem uzņēmumiem par mežsaimniecības tehnologa programmas atvēršanu Malnavā. Uz LLU kolēģiem skatāmies ar lielām cerībām zinātniskajā pētniecībā, jo viņu pieredze šādu projektu īstenošanā ir daudz lielāka un būs noderīga mūsu akadēmiskajam personālam, kas iesaistīts koledžas līmeņa programmu īstenošanā,” stāsta S. Ežmale.

Atbalstot Zemkopības ministrijas centienus mazināt izglītības sadrumstalotību un iniciatīvu par vertikālas integrācijas nepieciešamību lauksaimniecības izglītībā, Ministru kabinets ir nolēmis, ka no 2022. gada 1. janvāra Malnavas koledža būs LLU aģentūra. Tuvākajos mēnešos koledžā tiks īstenots reorganizācijas plāns un sagatavota dokumentācija, lai juridiski un faktiski pārietu no Izglītības un zinātnes ministrijas un iekļautos Zemkopības ministrijas sistēmā, līdz ar to kļūstot par daļu no universitātes.

LLU jau ir līdzīga institūciju integrācijas pozitīvā pieredze dārzkopības nozarē, jo 2017. gadā tās pārvaldībā tika nodota Bulduru Dārzkopības vidusskola, kas piedāvā vidējo profesionālo izglītību, un 2016. gadā Dārzkopības institūts, kas nodrošina zinātnisko pētniecību. Lai gan katra institūcija atrodas dažādās Latvijas vietās, šobrīd dārzkopības vidējā izglītība, augstākā izglītība un pētniecība veido secīgu ķēdi, kas nodrošina zināšanu pārnesi no augstākajiem posmiem uz zemākajiem un ievērojami pilnveido jauno speciālistu zināšanas un prasmes.

Pievienots 09/10/2021