Pārlekt uz galveno saturu

Inga Eizenberga iegūst doktora grādu veterinārmedicīnā

Attēla autors: No LLU arhīva

21. maijā LLU Veterinārmedicīnas fakultātē (VMF) promocijas darbu "Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un mazumtirdzniecībā Latvijā" aizstāvēja Inga Eizenberga un ieguva veterinārmedicīnas zinātņu doktora grādu pārtikas higiēnas apakšnozarē. Promocijas darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055 "Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide" atbalstu.

Promocijas darba mērķis ir izanalizēt higiēnas indikatormikroorganismu un psihrotrofo patogēnu izplatību zivīs eitrofos ezeros dažādos Latvijas reģionos un svaigās zivīs mazumtirdzniecībā.

Inga Eizenberga atklāj, ka cilvēku veselību un labklājību neapdraudošas pārtikas nodrošināšana pastāvīgi pieaugošam patērētāju skaitam ir aktuāla problēma gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Mikroorganismi ir plaši sastopami apkārtējā vidē, tostarp pārtikas produktos. Dzīvnieku un augu izcelsmes produkti var radīt pārtikas produktu nekaitīguma apdraudējumu mikrobioloģiskā piesārņojum dēļ. Tādēļ ir svarīgi novērtēt mikroorganismu izplatību izejvielās un produktos, kas tiek lietoti cilvēku uzturā. Mikrobioloģiskie rādītāji var kalpot kā papildu instruments pārtikas drošuma un kvalitātes novērtēšanā. Svaigu zivju patēriņš pēdējos gados ir būtiski palielinājies gan Latvijā, gan pasaulē. Viens no ceļiem, kā svaigas zivis nokļūst pie patērētājiem, ir mazumtirdzniecības uzņēmumi. Lai novērtētu pārtikas produktu mikrobioloģisko drošumu un kvalitāti, ir svarīgi noteikt mikroorganismu klātbūtni, īpaši patogēno baktēriju sastopamību svaigās zivīs, kas tālāk tiek izmantotas cilvēku uzturā.

Promocijas darbā ir izpētīts higiēnas indikatormikroorganismu daudzums žaunās, uz ādas un zarnās zivīs Ķīšezerā, Usmas ezerā un Sīvera ezerā, izanalizēts higiēnas indikatormikroorganismu daudzums zivīs mazumtirdzniecībā, izanalizēta pārtikas infekciju ierosinātāju Salmonella spp., Listeria spp. un Yersinia spp. sastopamība zivīs mazumtirdzniecībā, kā arī  izpētīta Listeria monocytogenes serogrupu un Yersinia enterocolitica biotipu izplatība zivīs Latvijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Prof. Dr.med.vet. Ph.D. Aivars Bērziņš.

Ar promocijas darba rezultātiem var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 21/05/2018