Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par darba un civilās kompetences izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

4. aprīlī LLU Tehniskajā fakultātē (TF) promocijas darbu “Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē" aizstāvēja Dace Brizga un ieguva doktora grādu pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.

Promocijas darba mērķis ir darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstības studiju un darba vidē teorētiskais pamatojums un izvērtējums. Darba aizsardzības speciālistu kompetences veidošanās un attīstības modeļi, to komponenti, modeļu un komponentu formulējumu eksperimentālais izvērtējums.

“Viens no galvenajiem nelaimes gadījumu cēloņiem ir darba un civilās aizsardzības noteikumu neievērošana, vienaldzīga attieksme pret tiem. Darbinieki, darba devēji, darba aizsardzības speciālisti un sabiedrība kopumā ne vienmēr izprot to nozīmi droša, veselībai nekaitīga un ilgtspējīga darba īstenošanā. Noteikumus zina, bet neievēro vai arī ievēro formāli, īpaši tad, kad veselības problēmu sekas neiestājas uzreiz, bet pēc laika. Lai panāktu situācijas uzlabošanu, jāpilnveido darba aizsardzības speciālistu kompetence, jāveicina darbinieku pozitīva attieksme pret darba un civilo aizsardzību,” stāsta jaunā zinātniece D. Brizga.

Promocijas darbā tika analizētas kompetences definīcijas un skaidrojumi, izvērtētas kompetences veidošanās un attīstības teorētiskās atziņas darba un civilās aizsardzības kontekstā, izvērtēta attieksme pret darba un civilo aizsardzību, kā arī darba un civilās aizsardzības noteikumu ievērošanu, analizēti psihoemocionālie riska faktori un vērtību saistību ar darba aizsardzības speciālistu kompetenci, attīstīta darba un civilās aizsardzības mācības un studijas, izvērtētas speciālistu kompetences un attieksmes veidošanās un attīstība mācībās, studijās un darbā, izstrādāts kompetencē balstītu darba aizsardzības speciālistu kompetences veidošanās un attīstības modelis, raksturoti tā komponenti, savukārt noslēgumā veikta darba aizsardzības speciālistu kompetences veidošanās un attīstības modeļa ekspertvērtēšana, koriģēšana un aprobācija.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.paed., Dr.sc.ing., LLU profesors Ludis Pēks.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

Pievienots 04/04/2019