Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbības izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

31. maijā LLU Vides un būvzinātņu fakultātē promocijas darbu "Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā" aizstāvēja Aija Grietēna un ieguva arhitektūras doktora zinātnisko grādu.

Promocijas darba mērķis ir noteikt harmoniskas ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbes veicinošos faktorus vides veidošanas mākslā Latvijā izglītības un mākslas ēku segmentā.

“Latvijas mērogā, tāpat kā globālā, vides veidotāji savās praksēs, izjūt aizvien pieaugošu nepieciešamību pēc starpdisciplinārā sadarbībā balstītas plānošanas un vides lietotāji ikdienas gaitās pēc vides veseluma un harmonijas. Pieaugošs caurspīdīgu, plašu ārējo stikloto plakņu izmantojums arhitektūrā, kas ar jaunu, iluzoru un plastisku arhitektonisku formu veidošana spilgti novērojams Latvijas izglītības un mākslas ēku modernā arhitektūrā 20. un 21. gadsimta mijā veicina līdzsvara meklējumus saistītajās nozarēs. Uzskatāmi šo tendenci apliecina arī pēdējos divdesmit piecus gadus ikgadējo nozīmīgāko arhitektūras un būvniecības konkursu rezultāti Latvijā, kas pasvītro tēmas aktualitāti un konkrētā mēroga nozīmību,” atklāj jaunā zinātniece A. Grietēna.

Promocijas darbā tika atklāta ainavu telpas un iekštelpas psihoemocionālā un materiālā dialoga evolūciju arhitektūras vēstures kontekstā, hronoloģiski apkopojot nozīmīgākos faktus, raksturojot esošo situāciju un tās tendenci globālā mērogā, izvērtēta ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe caur plaši stiklotām caurspīdīgām ārējām plaknēm arhitektūrā sociāli jūtīgu publisko ēku tipoloģijas kontekstā Latvijas arhitektūrā, kas radusies laikā no 20. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam, savukārt noslēgumā formulēti ainavu telpas un iekštelpas harmoniskas mijiedarbes faktori vides veidošanas mākslā Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā, to tipoloģiskajā kontekstā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore Dr. arch. Aija Ziemeļniece.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

Pievienots 03/06/2019