Pārlekt uz galveno saturu

Jāņa Āboliņa vārdiskā balva piešķirta profesorei Ingai Ciprovičai

Attēla autors: No LLU arhīva

Atzīmējot profesora Jāni Āboliņu 115. dzimšanas dienu Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek pasniegta Jāņa Āboliņa vārdiskā balva inženierzinātnēs. Šogad to saņēma Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece, profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča par ieguldījumu pārtikas zinātnes nozares attīstībā pasaules un Latvijas mērogā.

Profesore Inga Ciproviča studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (bijušajā – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā) Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (bijušajā PRTF) uzsāka 1987. gadā piena un piena produktu specialitātē. Absolvējot universitāti, viņa ieguva inženiera tehnologa kvalifikāciju piena un piena produktu tehnoloģijās. Ar 1992. gadu Inga Ciproviča uzsāka darba gaitas Pārtikas produktu tehnoloģijas katedrā kā asistente, savukārt 2010. gadā tika ievēlēta par profesori mikrobioloģijas nozarē. No 1994. līdz 1997. gadam studēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūrā, izstrādājot promocijas darbu "Piena mikrobiālās kvalitātes izvērtējums" (zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. Lilita Ozola), iegūstot inženierzinātņu doktora grādu. Laika periodā no 2006. gada līdz 2017. gadam profesore Inga Ciproviča bija Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne. Viņas vadībā sekmīgi tika īstenots studiju darbs, sakārtota studiju un pētniecības materiālā bāze, kā arī izveidots fakultātes Studiju un zinātnes centrs. Pateicoties profesores aktīvai rīcībai, jaunajā zinātnes klasifikācijā Latvijā ir iezīmēta pārtikas un dzērienu tehnoloģijas zinātnes skaidra pozīcija.

No 2017. gada profesore ir Pārtikas tehnoloģijas katedras vadītāja, kura savu pedagoģisko un zinātnisko darbību saista  ar dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādi, īpašu uzmanību veltot piena kvalitātei, piena produktu tehnoloģisko īpašību izpētei, to saistot ar piena produktu sortimenta paplašināšanas iespējām un produktu uzturvērtības paaugstināšanu, pētot baktēriju producēto eksopolisaharīda potenciālu piena produktu ražošanā, meklējot sūkalu pārstrādes risinājumus, kā arī veicot mātes piena sastāva analīzes.

Profesore veic  pedagoģisko darbību gan latviešu, gan ārvalstu studentiem. Maģistra studiju programmās "Pārtikas zinātne" un "Uzturzinātne" profesore studentus izglīto pārtikas piedevu un funkcionālās pārtikas jautājumos. Profesore bija viena no iniciatorēm starpaugstskolu maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" izveidē un šobrīd ir šīs programmas direktore no LLU, kā arī vada doktora studiju programmu "Pārtikas zinātne".

Inga Ciproviča ir īstenojusi vairākus Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētus projektus, vadījusi Valsts pētījuma programmu, kā arī bijusi vairāku starptautisku projektu koordinatore. Jāatzīmē, ka profesores pētījumu rezultāti apkopoti vairāk nekā 200 darbos. Tāpat viņa ir piedalījusies zinātnisko monogrāfiju, zinātnisko rakstu un konferenču materiālu tapšanā, kas indeksēti Scopus, Web of Science un citās datu bāzēs, kā arī publicējusi tēzes, populārzinātniskos rakstus, sagatavojusi mācību grāmatas un materiālus.

"Viņas vadībā studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetenci piena pārstrādē un pārtikas piedevu jautājumos. Tāpat viņas vadībā ir izstrādāti un aizstāvēti desmitiem diplomdarbi / projekti, bakalaura un maģistra darbi, kā arī seši promocijas darbi par piena pārstrādes jautājumiem. Profesores Ingas Ciprovičas pedagoģisko un zinātnisko darbību raksturo publicētās mācību grāmatas, zinātniskās monogrāfijas, zinātniskie raksti, kā arī aktīva darbība dažāda līmeņa zinātnisko projektu vadībā un izstrādē," tā profesori raksturo viņas kolēģi no Pārtikas tehnoloģijas fakultātes.

2007. gadā profesores Ingas Ciprovičas devums zinātnē bija novērtēts ar balvu "Sējējs" un Zemkopības ministrijas sudraba medaļu "Par centību".

Šīs balvas pirmais laureāts bija docents Gunārs Brēmers (1956. gada Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātes (PRTF) absolvents). Viņš pētījis mikroorganismu kultivēšanu un izmantošanu, biodegvielas komponentu iegūšanas tehnoloģijas un iekārtas. 2001. gadā – PTF zinātniece, profesore Dr.habil.sc.ing. Lija Dukaļska, bet 2006.gadā – LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta profesors Mārtiņš Beķers. 2011. gadā balvu piešķir profesora Jāņa Āboliņa audzēknim un kolēģim Aleksejam Daņiļevičam, savukārt 2016. gadā balvu saņem profesore Ruta Galoburda, kuras pētījuma virzieni ir pārtikas procesi un pārtikas kvalitāte. Savukārt šogad balvu saņēma profesore Inga Ciproviča.

Godinot profesora Jāņa Āboliņa veikumu, 1996. gadā tika iedibināta profesora Jāņa Āboliņa vārdiskā balva. Balvu piešķir reizi piecos gados pārtikas nozares zinātniekam, un tās laureāts saņem diplomu, kā arī vienreizēju izmaksu profesora mēnešalgas apmērā. Balvu piešķir konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem - ieguldījums pārtikas zinātnes nozares attīstībā pasaules un Latvijas mērogā un zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos. Profesors Jānis Āboliņš (1906 - 1990) – t.z.k. (1952). Enerģētikas un siltumtehnikas katedras vadītājs (1945 - 1972), profesors (1971 - 1990). LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks. Miera fonda loceklis. Pētījis siltuma izmantošanu lauksaimniecībā un dārzkopībā, pārtikas produktu kaltēšanu, graudu pirmapstrādi un uzglabāšanu, kurtuvju degvielu, u.c.  Docējis Siltumtehnikas un Termodinamikas kursus.

Pievienots 22/06/2021