Pārlekt uz galveno saturu

EKONOMIKA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Biznesa procesu vadība, Grāmatvedība un finanses, Tiesību zinātnes, Reģionālā attīstība un pārvalde un Agrārā un vides ekonomika

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 4,5 gadi (9 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 800 eur
Nepilna laika studijās: 650 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
50

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Ekonomika

Pasaule pieprasa analītiskus un stratēģiskus prātus, kuriem piemīt spēja redzēt lietas kopumā. Ekonomisti ar prasmēm orientēties ne vien finansēs un grāmatvedībā, tiesību jautājumos un biznesa procesu vadībā, bet arī ar zināšanām reģionālajā attīstībā un vides ilgtspējīgā attīstībā top Jelgavā. 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas un prasmes pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, lai spētu risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos.
Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: agrārā un vides ekonomika (pilna laika studentiem), biznesa procesu vadība, grāmatvedība un finanses, tiesību zinātnes (pilna laika studentiem) vai reģionālā attīstība un pārvalde.
* specializācijas virziens tiek realizēts, ja pieteikušies vismaz trīs studenti!

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt ar komercdarbības organizāciju, ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās, ārvalstu uzņēmumos, komerciestādēs un veidot privātuzņēmumu; var piedalīties un izstrādāt reģionālās attīstības plānošanas dokumentus, vadīt vietēja un starptautiska līmeņa projektus.

 

 STUDIJU PLĀNS

Iegūsi fundamentālas un specializētas zināšanas ekonomikas teorijā un tās vēsturiskajā attīstībā, ko nodrošinās tādu studiju kursu apguve kā "Mikroekonomika", "Makroekonomika", "Ekonomiskie pētījumi", "Grāmatvedības pamati" u. c. Veidosi izpratni par vispusīgas personības attīstību, apgūstot tādus studiju kursus kā "Komandas menedžments", "Socioloģija", "Filozofija", "Ekoloģija un vides aizsardzība" u. c.

Iegūsi padziļinātas zināšanas mūsdienu ekonomikai aktuālos jautājumos, apgūstot tādus studiju kursus kā "Bioekonomika", "Reģionālā ekonomika", "Tirgzinība" u. c., kā arī analītiskās domāšanas iemaņas (piemēram, studiju kursā "Kritiskā domāšana un argumentācija"). Apgūsi zināšanas finansēs un grāmatvedībā ("Finanses un nodokļi", "Finanšu grāmatvedība"), kā arī ekonomisko pētījumu metodes ("Statistika", "Matemātiskā statistika") un to pielietojumu, izstrādājot studiju projektu.

Trešajā studiju gadā iegūsi praktiskas zināšanas un rīkus ekonomiska rakstura jautājumu risināšanai un lēmumu pieņemšanai (studiju kursi – "Uzņēmējdarbība", "Saimnieciskās darbības analīze", "Vadīšana" u. c.), kā arī apgūsi zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā.

 • Specializācijas virzienā "Agrārā un vides ekonomika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Agrārā un vides politika", "Atjaunojamās enerģijas ekonomika" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Biznesa procesu vadība" apgūsi tādus studiju kursus kā "Kvalitātes vadība", "Projektu vadīšana" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Grāmatvedība un finanses" apgūsi tādus studiju kursus kā "Vērtspapīru tirgus", "Nodokļu uzskaite" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde" apgūsi tādus studiju kursus kā "Pašvaldību darbība", "Kadastrs" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes" apgūsi tādus studiju kursus kā "Starptautiskās līgumtiesības", "Īpašuma tiesības" u. c.

Studiju kursi "Digitalizācijas ilgtspēja" un "Starptautiskie ekonomiskie sakari" veidos prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Iegūsi padziļinātas zināšanas specializācijas virzienos.

 • Specializācijas virzienā "Agrārā un vides ergonomika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Vērtību ķēdes ekonomika", "Ilgtspējīga attīstība", "Vides tiesības" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Biznesa procesu vadība" apgūsi tādus studiju kursus kā "Konkurētspēja uzņēmējdarbībā", "Riska vadība", "Loģistika" u. c.
 •  Specializācijas virzienā "Grāmatvedība un finanses" apgūsi tādus studiju kursus kā "Grāmatvedības procesu digitalizācija", "Finanšu pārskati", "Starptautiskie norēķini" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde" apgūsi tādus studiju kursus kā "Reģionālās attīstības plānošana", "Reģionu analīzes metodes", "Ilgtspējīga attīstība" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes" apgūsi tādus studiju kursus kā "Darba tiesības", '"Autortiesības un patenti", "Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti" u. c.

Studiju procesā ir iekļauta prakse. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNE ANDRA ZVIRBULE

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "EKONOMIKA"

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada

 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;

 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;

 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

 • Ja ir, papildus punkti par centralizēto eksāmenu sociālajās zinātnēs.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;

 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;

 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

 • Ja ir, papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi sociālajās zinātnēs.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaDarba aizsardzība un drošībaMežzinātne.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.oec. Aina Dobele
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
E-pasts: aina.dobele@lbtu.lv
Tālrunis: 26338878

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.llu.lv

Pievienots 08/01/2021