Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Laukkopība, Dārzkopība, Zootehnika un Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaurs lauksaimniecībā un kvalifikācija: agronoms ar specializāciju laukkopībā, agronoms ar specializāciju dārzkopībā, ciltslietu zootehniķis vai lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 800 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
65

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Lauksaimnieciba

Lai arī daudzi domā, ka latvieši jau piedzimstot no iepriekšējām paaudzēm ir mantojuši prasmi saimniekot laukos, audzēt laukaugus vai mājdzīvniekus, kopt dārzus, tomēr tas ir mīts. Nav tāda lauksaimniecības gēna, kas tiktu pārmantots, jo par lauksaimnieku nepiedzimst – par lauksaimnieku kļūst. Lauksaimniecībā ir lielas attīstības iespējas, jo ir daudz ne - apgūtu resursu un milzīgs eksporta potenciāls.

 KO TU IEGŪSI?

Agronoms ar specializāciju laukkopībā studē par labības, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu un zālaugu produkcijas ražošanu pārtikai, lopbarībai un enerģijai; kā nodrošināt augsnes auglību, sējumu un stādījumu kopšanu. Agronoms ar specializāciju dārzkopībā studē par augļkopības, dārzeņkopības un puķkopības plānošanu un ražošanu, pielietojot jaunākās lauksaimnieciskās ražošanas metodes. Arī iemaņas apstādījumu veidošanā, segto platību tehnoloģijās, biškopībā, stādu audzēšanā, mazāk izplatīto dārzaugu audzēšanā. Ciltslietu zootehniķis studē, kā plānot un vadīt lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju, ciltsdarbu lopkopības uzņēmumā, kā arī organizēt lauksaimniecības dzīvnieku un putnu audzēšanu un ēdināšanu labturības prasībām atbilstošos apstākļos. Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs studē lauksaimniecības uzņēmējdarbību — laukaugu, dārzaugu, zālaugu un lopkopības produkcijas ražošanu, pārstrādes tehnoloģijas, lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, kā arī iegūst zināšanas, kā sagatavot un īstenot ar lauksaimniecisko darbību saistītus projektus un veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt augkopības, dārzkopības, lopkopības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī privātajos un ārvalstu uzņēmumos, valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, plānošanu, vadību, produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi, tirdzniecību, pārraudzību, konsultēšanu un kontroli.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi vispārizglītojošos studiju kursu (piemēram, "Agroekoloģija un vides aizsardzība", "Uzņēmuma vadīšanas pamati", "Darba un civilā aizsardzība" "Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā" vai "Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā" u. c.) un nozares teorētiskos studiju kursus (piemēram, "Ķīmija", "Zooloģija", "Lauksaimniecības resursi", "Agrofizika", "Dzīvnieku fizioloģija", "Augu fizioloģija", "Botānika"), un nostiprināsi teorētiskās zināšanas mācību praksē.

Otrajā studiju gadā apgūsi gan vispārizglītojošos studiju kursus (piemēram, "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā", "Patentzinība un standarti" u. c.), gan nozares teorētiskos studiju kursus ("Mikrobioloģija" u. c.), kā arī profesionālos studiju kursus ("Lauksaimniecības mehanizācija", "Augsnes zinātne", "Laukkopība" u. c.), kā arī kursus atbilstoši izvēlētai kvalifikācijai un specializācijai, bet mācību praksē nostiprināsi teorētiskās zināšanas.

Trešajā studiju gadā apgūsi studiju kursus atbilstoši izvēlētai kvalifikācijai un specializācijai (piemēram, "Augkopība", "Dārzeņkopība", "Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs", "Veterinārijas pamati", "Bioekonomika lauksaimniecībā" u. c.), izstrādāsi bakalaura darbu un nostiprināsi teorētiskās zināšanas profesionālajā praksē nozares uzņēmumos.

Ceturtajā studiju gadā nostiprināsi teorētiskās zināšanas profesionālajā praksē, apgūsi studiju kursus atbilstoši izvēlētai kvalifikācijai un specializācijai (piemēram, "Augkopība", "Netradicionālā dārzkopība", "Lauksaimniecības produktu pārstrāde", "Zirgkopība" u. c.), kā arī aizstāvēsi bakalaura darbu.

VISI STUDIJU KURSI

 LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNE DACE SILIŅA

 ABSOLVENTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "LAUKSAIMNIECĪBA"

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens bioloģijā vai atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā** vai dabas zinībās;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens ķīmijā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā** vai dabas zinībās vai centralizētais eksāmens bioloģijā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme ķīmijā.

** - var būt arī agrobioloģija vai meža bioloģija

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaLauksaimniecībaMežzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaPārtikas zinātneProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Mg. agr. Madara Darguža
Augsnes un augu zinātņu institūts
Tālrunis: 63005679
E-pasts: madara.darguza@lbtu.lv

Lauksaimniecības fakultāte
Jelgava, Lielā iela 2
Tālr./fakss: 63005679
E-pasts: lfdek@lbtu.lv
www.lf.llu.lv

Pievienots 08/01/2021