Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē vai zinātnes doktors (Ph.D.) dzīvnieku un piena lopkopības zinātnē

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1220 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
6
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt augstākā līmeņa teorētiskās zināšanas un pētniecības darba metodes, zinātniskā darba organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt atbilstoši starptautiskām prasībām lauksaimniecības zinātņu doktora grādu. Sagatavot jauno zinātnieku paaudzi darbam lauksaimniecības zinātnisko problēmu risināšanā.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija agronomijā,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss. 

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, t.sk. kurss Lietišķās daudzvariāciju metodes I un II,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana,
  • promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • lauksaimniecības maģistra grāds vai tam pielīdzināma kvalifikācija,
  • iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds vai profesionālā kvalifikācija citā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors 
Profesors, Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs
Augsnes un augu zinātņu institūts
E-pasts: aleksandrs.adamovics@llu.lv
Tālrunis: 63005682, 28378044

Lauksaimniecības fakultāte
Jelgava, Lielā iela 2
Tālr./fakss: 63005679
E-pasts: lfdek@llu.lv
www.lf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021