Pārlekt uz galveno saturu

MEŽZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1340 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
4
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus Mežzinātņu nozarē (apakšnozares: meža ekoloģija un mežkopība, meža ekonomika un politika, meža darbi un tehnoloģijas).
Apakšnozares: Meža ekoloģija un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Meža darbi un tehnoloģijas.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

 • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,

 • pētījumu metodoloģija,

 • pētījumu virziena speckurss,

 • profesionālās svešvalodas speckurss,

 • kurss Lietišķās daudzvari āciju metodes I un II.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

 • pētniecība,

 • pētījumu rezultātu prezentēšana,

 • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana.

 • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

 • maģistra grāds mežzinātnes nozarē vai radniecīgajā zinātnes nozarē,

 • iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds citā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Docents, Dr.silv. Āris Jansons
Mežkopības katedra
E-pasts: aris.jansons@lbtu.lv
Tālrunis: 29109529

Meža fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001
Telefons: 63021619
E-pasts: mfdek@lbtu.lv
www.mf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021