Pārlekt uz galveno saturu

VIDES INŽENIERIJA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1400 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
5
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošus augstākās kvalifikācijas speciālistus zinātniskās pētniecības, organizatoriskajam un akadēmiskajam darbam

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija,
  • profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, t.sk. kurss Lietišķās daudzvariāciju metodes I un II, Zinātnisko rakstu sagatavošana,
  • ​​​​​​​pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana,
  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana, promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • inženierzinātņu maģistra grāds vides zinātnēs vai hidroinženierzinātnēs,
  • ​​​​​​​iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds citā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš
Vides un ūdenssaimniecības katedra
E-pasts: ainis.lagzdins@lbtu.lv

Vides un būvzinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: vbfdek@lbtu.lv
www.vbf.lbtu.lv

Pievienots 12/01/2021