Pārlekt uz galveno saturu

Projektu dokumenti

LBTU pētniecības un zinātnes infrastruktūras projektu izstrādes un īstenošanas kārtība

2015. gada 11.  novembrī ir stājusies spēkā LBTU pētniecības un attīstības projektu izstrādes, kā arī īstenošanas kārtība. Kārtības mērķis ir noteikt projektu pieteikumu izstrādes, kā arī projektu īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības principus. LBTU kā prioritāri tiek atzīti tie projekti, kuri atbilst LBTU stratēģijā izvirzītajiem pamatmērķiem un pētniecības virzieniem, kā arī veicina studiju un pētnieciskā darba vienotību un starpnozaru sadarbību.

LBTU pētniecības un attīstības projektu izstrādes un īstenošanas kārtība

Nosacījumi pētniecības infrastruktūras izmantošanai

Starptautiskiem projektiem ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms attiecīgā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām projekta zinātniskais vadītājs iesniedz Zinātņu un projektu attīstības centrā projekta idejas pieteikumu. Pārējiem projektiem ideju reģistrē tad, ja ir nepieciešama Zinātnes un projektu attīstības centra darbinieku iesaiste projekta sagatavošanā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Projekta idejas pieteikuma veidlapa


LBTU starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu finansēšanas kārtība

Kārtības mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos.

Atbalstāmās darbības:

1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; dalība EK Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos; dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

2. programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaiste.

Lai saņemtu atbalstu starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumiem, atbalsta pretendents (LBTU zinātniskais personāls) iesniedz iesniegumu (1.1. pielikums); 16.2. finansējuma izlietojuma tāmi (1.2. pielikums).

Kontaktinformācija: Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja Zane Vītoliņa, IP tālrunis 144, e-pasts: zane.vitolina@lbtu.lv.

Kārtība un pieteikums pieejams: www.mans.llu.lv.


Pieteikums Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai

Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām no 2018. gada 19.maija notiek tikai elektroniski, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu (NZDIS). Lai saņemtu NZDIS piekļuves tiesības, pieteikums jāiesniedz Zinātnes un projektu attīstības centrā.

Pieteikuma veidlapa NZDIS


LBTU programma "Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU"

Programmas mērķis ir veicināt LBTU zinātnes attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu attīstību un atbilstošu promocijas darbu izstrādi. Programmas ietvaros atbalstāmi pētniecības projekti LBTU zinātnes attīstības stratēģijā noteiktajos prioritārajos pētniecības virzienos.

Projekta iesniegums var iesniegt LBTU ievēlētie vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu kopā ar doktorantiem. Katra persona konkursam drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu projektu vienā iesnieguma kārtā.

Iesniegumu pieņemšanas konkurss tiek izsludināts pavasarī – informācija tiek ievietota LBTU portālā un ziņu lapā.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Edgars Pažerauskis, tālrunis: 63005693, IP tālrunis 142, e-pasts: edgars.pazerauskis@lbtu.lv

Kārtība un pieteikums pieejams: www.mans.llu.lv.


LBTU programma "LLU pētniecības programmas īstenošana"

Programmas “LBTU pētniecības programmas īstenošana” mērķis ir nodrošināt LBTU stratēģijā apstiprināto pētniecības virzienu īstenošanu, veicināt LBTU stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienos nosprausto rezultatīvo indikatoru izpildi, kā arī sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaisti zinātniskajā darbībā.

Programmas ietvaros atbalstāmi pētniecības projekti LBTU zinātnes attīstības stratēģijā noteiktajos prioritārajos pētniecības virzienos.

Programmas projekta iesniegumu var iesniegt LBTU ievēlēti pētnieki vai vadošie pētnieki. Konkursam drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu projektu vienā iesnieguma kārtā.

Iesniegumu pieņemšanas konkurss tiek izsludināts pavasarī – informācija tiek ievietota LBTU portālā un ziņu lapā.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Edgars Pažerauskis, tālrunis: 63005693, IP tālrunis 142, e-pasts: edgars.pazerauskis@lbtu.lv

Kārtība un pieteikums pieejams: www.mans.llu.lv.


LBTU programma "Fundamentālo pētījumu veikšana LLU"

Programmas mērķis ir nodrošināt fundamentālu pētījumu veikšanu LBTU, tādējādi radot jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas LBTU attīstības stratēģijā noteiktajos pētniecības virzienos. Fundamentālie pētījumi ir eksperimentālie vai teorētiskie pētījumi, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot nekādu tiešu komerciālu pielietojumu vai izmantošanu.

Programmas ietvaros atbalstāmi pētniecības projekti LBTU zinātnes attīstības stratēģijā noteiktajos prioritārajos pētniecības virzienos.

Programmas projekta iesniegumu var iesniegt LBTU ievēlēti pētnieki vai vadošie pētnieki, kuri projekta pieteikuma brīdī ir pabeiguši, šobrīd īsteno vai ir saņēmuši apstiprinājumu par rūpnieciska (lietišķa) pētījuma vai eksperimentālas izstrādes projekta uzsākšanu. Katra persona konkursam drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu projektu vienā iesnieguma kārtā.

Viena pētniecības projekta kopējais finansējums - līdz 10 000 eiro, īstenošanas periods - līdz diviem gadiem. 

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Edgars Pažerauskis, tālrunis: 63005693, IP tālrunis 142, e-pasts: edgars.pazerauskis@lbtu.lv

Kārtība un pieteikums pieejams: www.mans.llu.lv.